Geçen Japonya seyahatinde gözlemledim. Kırsal alan insan yoksulu. Kırsaldan kente göç adeta sel gibi.

Sanayi bölgeleri için iş gücü ve

hızlı kalkınma.

Şimdiden Batman’da aynı konumda.

Batman bölgenin yıldızı.

Ne var ki köyden kente göç,

Dünyada ve Türkiye’de

yoğun kentleşme ve

getirdiği kentsel sorunlar çok fazla.

Nüfus akını kentlerdeki

ekonomik, politik ve

sosyal hayatı da değiştirmektedir.

Nüfusun kentlere akınını belirleyen

en önemli unsur sanayileşme ve

kırdan kente istihdam, eğitim,

sağlık gibi kentsel hizmet kapasitesi.

Göçlerle gelenlerin barınma sorunu

gecekondulaşmayı da

beraberinde getirmiştir.

İster istemez yeni konut ve

altyapı ihtiyaçları

kentlerde ciddi sorunlar ve

dönüşümlere neden olmaktadır.

Kontrolsüz kentleşme ve plansız yerleşim

trafik sıkıntıları,

başta tarım arazilerin tükenmesi ve

altyapı-istihdam gibi riskleri ile

kentler için sürdürülebilirlik meselesi

acil bir gündem olmaya başlamıştır.

Hızlı kentleşme aynı zamanda 

küresel iklim değişikliğinin bileşenidir.

İklim değişiminden sorumlu

sera gazı emisyonlarının

hızla artmasının en ciddi kaynakları

enerji sektöründeki büyüme,

ulaşım, sanayi, ormanların azalması ve

arazilerin uygunsuz kullanımı oluşturmaktadır.

Göçle ve kentleşme ile değişen nüfus

kentleri etkileyen diğer bir gelişme.

Kent nüfusunun yaş, cinsiyet, eğitim,

beceri, meslek gibi

vaziyetlerinde değişme yaşanmaktadır.

Doğurganlık hızının düşmesi ve

nüfusun yaşlanması,

hanelerin gittikçe küçülmesi,

boşanmaların ve tek ebeveynli hanelerin

geç evlilikler, iki kariyerli- yüksek gelirli

hanelerin payının yükselmesi gibi dinamikler

bu çerçevede dikkate değer

değişimleri oluşturmaktadır.

Bu olguya kentsel dönüşüm diyebiliriz.

Kentsel dönüşüm kentlere

kitlesel nüfus hareketlerinin

yönelmesi ile başlamıştır.

Ekonomiyi tarımdan sanayiye dönüştüren

dinamikler aynı zamanda nüfusun

yeniden dağılımına ve

kentlerin oluşmasına neden olmuştur.

Bugün Batman büyük bir sanayi atılımında.

Bir zaman sonra sanayisizleşme dönemi

olacağı şüphesiz.

Sanayisizleşme sonucunda OSB’lerdeki

kent ekonomileri bilişim-yazılım,

araştırma-geliştirme faaliyetleri,

eğitim, turizm, medya,

sanat, ulaşım gibi

hizmetler sektörü ağırlıklı olarak

yeniden yapılanacaktır.

Bu alanlar şimdiden düşünülmeli.

Bu dönüşüm sonucunda

beyaz yakalılar artacak,

mavi yakalı işler azalacaktır.

Geleneksel işçi sınıfı yanı sıra

teknik bilgisi- yönetici vasıfları ile

öne çıkan yeni bir orta sınıf gelişecektir.

Günümüzde dünya umudunu

girişimci ruhuna, yeni teknolojilere ve

bilgi toplumuna bağlamış gözükmektedir.

Üstelik de sanayileşme

uzun zaman diliminde

yaşanmasına rağmen, sanayisizleşme ve

hizmetler sektörüne geçiş

oldukça hızlı şekilde yaşanmaktadır.

Ancak bekleyen en büyük tehdit

yeni teknolojiler ve yabancı rekabeti.

Muhtemeldir ki imalat işleri

tehdit altında olacak.

Bu demektir ki sanayisizleşmenin

önemli bir sebebi hizmetler sektöründe

yeni yapılanmanın gerçekleşmesidir.

Sanayisizleşmeden ekonomisi

tek bir sektöre veya

tek bir firmaya dayanan şehirler

daha çok etkilenmiş ve etkilenecektir.

Batman OSB’leri çok çeşitli.

Yeni kurulan işler için

öngörü planlamasını

hem sanayiciler hem de

siyasi yöneticiler dikkate almalıdır.