TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Beşiri  Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
S.NO
İLÇE/MAHALLE
CİNSİ
ADA
PARSEL
TAŞINMAZ ALANI (m²)
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİH
01
KOBİN
BAHÇE
399
5
488,96
17.113,60TL
513,41TL
15.03.2024Saat:9:00
02
KOBİN
BAHÇE
398
7
364,46
12.756,10TL
382,68TL
15.03.2024Saat:9:10
03
KOBİN
BAHÇE
408
6
401,11
14.035,85TL
421,16TL
15.03.2024Saat:9:20
 1. İhalenin Yapılacağı Yer Beşiri Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad No: 1 Beşiri/Batman
 2. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü.
 3. İhale şartnamesi: Doküman Bedeli 100,00TL(YüzTürklirası) Beşiri Belediyesi Ana Hizmet Binası içinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminden satın alınabilir. Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad No: 1 Beşiri/Batman Tel: 0488 3112202  Fax: 0488 311 2064
 4. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
 1. Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya süresi geçmeyen “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 4. Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi
 5. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat.
 7. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname.
 8. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a) , (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
 9. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 10. Şartname alındı makbuzunun aslı.
 1. İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
 2. İhalede her Taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.
 3. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
 4. Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimine (Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad No: 1 Beşiri/Batman) başvurmaları gerekmektedir.
 5. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ihale günü ihale saatine kadar tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.          
                  İLAN OLUNUR.  
#ilangovtr Basın No ILN01992438