Nuh Naci Yazgan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
NİTELİK
Hukuk Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve en az Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden en az tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Araştırma Görevlisi 1 Üniversitelerin 4 yıllık İşletme alanlarından mezun olmak, İşletme anabilim dalı ya da bu anabilim dalına bağlı bilim alanlarından birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi    : 07.02.2024
Son Başvuru Tarihi    : 21.02.2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 27.02.2024 Giriş
Sınavı Tarihi    : 01.03.2024
Sonuçların Açıklanacağı Tarih    : 06.03.2024

A-GENEL ŞARTLAR
1-    İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-    ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3-    ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4-    Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6-    İlanda belirtilen kadrolara başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

B- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1-    Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Anabilim Dalı, adres, telefon no, e- mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).

2-    Özgeçmiş (YÖK formatında).
3-    Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
4-    Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e- Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
5-    Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).
6-    ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 7- Yabancı dil belgesi.
8-    Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9-    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
10-    Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
11-    Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir).
12-    2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Muhabir: CEMAL GÜLER