İstanbul Kültür Üniversitesi aşağıda bilgileri belirtilen akademik birime, ilgili unvan için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları  yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.
Müracaat   süresi   ilan   tarihinden   itibaren   15   gün   olup,   başvurular   Üniversitemiz Rektörlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama Tarihi   : 02.02.2024
Son Başvuru Tarihi          : 16.02.2024

AKADEMİK
BİRİM ADI
BÖLÜM / ANABİLİM DALI /
PROGRAM ADI VE EĞİTİM DİLİ
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında, Ulaştırma veya Hidrolik Alanlarından Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanların Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

Genel Şartlar
1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesindeki  genel  şartlara  sahip olunması,
2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
5. Eğitim  dili  İngilizce  olan  programlara  yapılan  başvurularda,  başvuracak  adayların Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
6. Adayların  Üniversitemiz  https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler  sayfasında  yayımlanan
T.C.   İstanbul   Kültür   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından   yapılır.   Adayın   başvurusu   ilgili   Rektör   Yardımcısının   yürütücülüğünde   Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:
1. Adayların,    Üniversitemiz    Rektörlüğüne    hitaben    hazırlayacakları    ıslak    imzalı dilekçelerinde,  yayımlanan  ilan  tarihini,  akademik  birime  ait   bilgileri,  başvurdukları  kadro unvanı,  yabancı  dillerine  ait  bilgilerini,  iletişim  (GSM,  E-posta,  İkamet  Adresi,  Ev/İş  Tel.  vb.) bilgilerini,  ayrıca  haklarında  bilimsel  referans  alınabilecek  iki  öğretim  üyesinin  Adı-Soyadı  ve iletişim  bilgilerini  (çalıştıkları  kurum,  adresleri,  GSM,  E-Mail,  iş  tel.  vb.)  ile  teslim  ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,
5. e-Devletten  adli  sicil  sorgulaması  yapılarak  alınacak,  resmi  kuruma  hitaben,  belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
6. Lisans,  yüksek  Lisans,  doktora  mezuniyet  belgeleri  ile  doçentlik  belgesinin  e-Devlet uygulaması  üzerinden  alınacak  barkotlu  çıktıları,  e-Devlet  üzerinden  alınamayan  mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan  alındığını  gösterir  YÖK  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavı  veya  eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
8. Başvuruda   bulunan   adayların   yayın   dosyalarının   içerisine   başvuru   formu   ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin  Ölçütleri  ve Uygulama Esaslarında  kullanılan  puanlama  tablolarına  göre  hazırlayacakları  puanlama  tablosu  eklemeleri gerekmektedir.
Ünvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:
1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı  fiziksel  dosyası  ile birlikte bunları  içeren  elektronik (PDF formatında USB Flash  Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
Evrak  Teslim  Adresi:  T.C.  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Rektörlüğü,  E5  Karayolu  üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41

Muhabir: CEMAL GÜLER