İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesine aşağıda bilgileri belirtilen akademik birime, ilgili unvan için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür  Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci maddesindeki  genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş  Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat   süresi   ilan   tarihinden   itibaren   15   gün   olup,   başvurular   Üniversitemiz Rektörlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi             :  25.05.2023
Son Başvuru Tarihi                   :  08.06.2023

ÖĞRENCİLER İÇERİDE AİLELER DIŞARIDA TER DÖKTÜ ÖĞRENCİLER İÇERİDE AİLELER DIŞARIDA TER DÖKTÜ

Akademik
Birim Adı

Bölüm / Anabilim Dalı /
Program Adı ve Eğitim Dili

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce)

Profesör

1

Elektrik-   Elektronik   Mühendisliği Alanında       Doçentlik       Unvanını Aldıktan   Sonra   En   Az   Beş   Yıl Süreyle  Açık  Bulunan  Profesörlük Kadrosu  İle  İlgili  Bilim  Alanında Çalışmış Olmak. Kontrol Teorisi ve Uygulamaları ve Doğrusal Olmayan Sistemler      Alanlarında      Bilimsel
Çalışmaları ve Yayınları Olmak.


Genel Şartlar
1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesindeki  genel  şartlara  sahip olunması,
2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
5. 23  Mart  2016  tarih  ve  29662  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
6. Eğitim  dili  İngilizce  olan  programlara  yapılan  başvurularda,  başvuracak  adayların Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
7. Adayların  Üniversitemiz  https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler  sayfasında  yayımlanan
T.C.   İstanbul   Kültür   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından   yapılır.   Adayın   başvurusu   ilgili   Rektör   Yardımcısının   yürütücülüğünde   Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:
1. Adayların,    Üniversitemiz    Rektörlüğüne    hitaben    hazırlayacakları    ıslak    imzalı dilekçelerinde,  yayımlanan  ilan  tarihini,  akademik  birime  ait   bilgileri,  başvurdukları  kadro unvanı,  iletişim  (GSM,  E-posta,  İkamet  Adresi,  Ev/İş  Tel.  vb.)  bilgilerini,  ayrıca  haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum,  adresleri,  GSM,  E-Mail,  iş  tel.  vb.)  ile  teslim ettiği  belgelerine  ait  bilgileri  listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
5. e-Devletten  adli  sicil  sorgulaması  yapılarak  alınacak,  resmi  kuruma  hitaben,  belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
6. Lisans,  yüksek  Lisans,  doktora  mezuniyet  belgeleri  ile  doçentlik belgesinin  e-Devlet uygulaması  üzerinden  alınacak  barkotlu  çıktıları,  e-Devlet  üzerinden  alınamayan  mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
7. Başvuruda   bulunan  adayların   yayın   dosyalarının   içerisine   başvuru   formu   ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri  ve Uygulama Esaslarında  kullanılan  puanlama  tablolarına  göre  hazırlayacakları  puanlama  tablosu  eklemeleri gerekmektedir.

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:
1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı  fiziksel  dosyası  ile birlikte bunları  içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Evrak Teslim Adresi  :  T.C.    İstanbul    Kültür    Üniversitesi    Rektörlüğü,    E5
Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
İletişim Telefon Numarası        :  (0212) 498 41 41