T.M.O. DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.M.O. DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

10 Temmuz 2015 Cuma 11:47
1178 Okunma
 T.M.O. DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 T.M.O. DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TMO Batman Şube Müdürlüğü Tesisler Sahası Çevre İhata Duvarı Onarımı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/87002
I -İdarenin
a) Adresi
: KOOPARETIFLER MAH. AKKOYUNLU CADDESİ No. 31 21 100 OFİS YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
: 412228971I -4122238286
: diyarbakir.teknik@tmo.gov.tr
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
c) İhale dokümanının üörülehileceâi internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı
924,35 mt. (+/-%2) taş duvar + B.A. perde + demir parmaklık + Kafes tel
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
TMO Şube Müdürlüğü Tesisler sahası - BATMAN
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
TMO Şube Müdürlüğü Kooperatifler man. Akkoyunlu cad. No. 31 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati
27.07.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye ; etkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. •A. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü :.östciTPck üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
Bu bcluc 5070 sayılı rlektronik imza kanuna gör* güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
kişiliğin noter tasdikli im/a sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
\ Uklenicilere yaptınlamaz.
4.1.6 Rizel kişi tarafından iş deneyimi göstermek ü/ere sunulan belgenin, tü/el kişiliğin varışından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir \ ildir kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak ü/ere ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
-.AA. Bu ihalede benzer i:,- olarak kabul edilecek işler:
' lîcn/eı işlere Dair Tebliğin" W III. Grup Riıı.ı İşleri Ben/er İş Olarak Kabul Edilecektir. -..4.2. Benzer işe denk sav ılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi, Inş. Yük. Mühendisi. Mimarlık
5 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İha1: dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 177 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Db ?.rbakır Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri /orunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar I MO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
;.'.:C'ci tem i nal vereceklerdir.
î 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif v erileme/.
13. Diğer hususlar:
13.1- halede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): I
I 3 2- Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci ı ıaddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
liu belge 5070 sayılı « klro' ■ 'niza k imim gffrc gOı • ili elektronik im/a ile imzalanmıştır.
Son Güncelleme: 10.07.2015 11:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.