KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

15 Kasım 2018 Perşembe 10:19
306 Okunma
KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/571229

 

1-İdarenin
a) Adresi : Bayindir Mahallesi Cizre Caddesi 14 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882133011 - 4882139025
c) Elektronik Posta Adresi : batman@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 157 Personele 10 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin talebine göre Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ambarı veya Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 25.12.2018 tarihine kadar tüm KGYM teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bayındır Mahallesi Cizre Caddesinde bulunan Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 07.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-İhaleye girecek İstekliler ihale günü ihale konusu malzemelerin tamamının numunelerinden 1’er adet’ini en geç ihale (son teklif verme) saatinde İhale Komisyonuna sunacaklardır. Bu numuneler komisyonca İl Müdürlüğümüzde muhafaza edilecek olup, teklif değerlendirme tamamlandıktan sonra; 1 ve 2 inci isteklilerin numuneleri şahit numune olarak Kurumumuzda saklanacak, diğer isteklilerin numuneleri iade edilecektir.
2-İstekliler Batman ili sınırları içerisinde teklif verdiği ürünlerinin satıldığı, , 1 tanesi Batman İlinde bulunan Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere  Türkiye Genelinde en az 10 (ON) adet mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan İstekliler teklif verebilir. İstekliler bu mağazaların bir yıldan daha fazla olmak üzere faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyecektir. İstekliler bu mağaza/mağazaların listesini teknik şartnamede EK-1 de verilmiş olan standart forma uygun olarak ihale teklif zarfı içerisinde vermiş oldukları teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
3-Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-3’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
4-İstekliler, Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesi’ni”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait  “Marka Tescil Belgeleri” ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
5-İstekliler, İhtiyaç listesindeki KGYM’lerinden en az 5 (beş) kalemi Yerli Malı olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini bu şartnamenin eki olan EK-2 “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.
2-Teklifleri ile birlikte “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır. teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisinden (Şartname bedeli Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.