BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

04 Haziran 2015 Perşembe 09:56
1093 Okunma
 BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BATMAN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜM SAĞLIK TESİSLERİNİN 12 AYLIK ASANSÖR.JENARATÖR,KAMERA SİSTEMLERİ,YANGIN SİSTEMLERİ VB.GİBİ TÜM TESİS CİHAZLARIN BAKIM .ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/68230
1-İdarenin
a) Adresi : Batman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası . 4882210285 - 4882210564
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TÜM SAĞLIK TESİSLERİNİN 12 AYLIK ASANSÖR,
JENARATÖR, KAMERA SİSTEMLERİ, YANGIN SİSTEMLERİ VB. GİBİ TÜM TESİS CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ - 11 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİGültepe Mahallesi Eflatun Caddesi. Batman Bölge Devlet Hastanesi No: 1 İdari Bina kat: 3 BATMAN
b) Tarihi ve saati . 26.06.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ-HAVA PERDESİNİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - MUHTELİF TİPTEKİ ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA MAKİNELERİ VE ÜTÜLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini teklif dosyasında bulundurmalıdır. - ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Aşağıda istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır, a) Bakım, Montajını ve Onarımını yaptıkları benzer özellikteki asansörlerine ait 2 ayrı kuruluştan alınmış, asansörlerin 3 yıldan beri çalışmakta olduğuna dair belge, b) Türk Standartları Enstitüsünde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, c) Yüklenici Firma teknik şartnameye uyacağını belgelendirmek için Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır, d) En az 5 er yıl deneyimli Makine veya Elektrik Mühendisi çalıştırdığına dair ilgili Meslek Odasından verilen serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi, ilgili meslek odasınca verilen büro tescil belgesini, e) Firma Bakım ve Onarımlarda elektrik ve kumanda sistemleri ile mekanik sistemlerde (Asansör bakım ve onarım işlerinde) en az 2 yıl deneyimli usta belgesine sahip veya Meslek Lisesi mezunu kişiler çalıştırdığını belgelemelidir. f) Eleman değişikliği sırasında aynı vasıf ve özelliklere sahip eleman görevlendirilecek ve yukarıda belirtilen belgeler yeniden ibraz edilecektir, g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi, h) Şirket ilk kuruluş Ticaret Sicil gazetesi, i) Şirket son Ticaret Sicil Gazetesi, j) Diğer belgeler: Yüklenici Firma aşağıdaki belgelere ya kendisi sahip olacak yada aşağıdaki belgelere sahip CE belgeli bir firmanın servisi olduğuna dair noter tasdikli sözleşme ibraz edecektir. * Marka Tescil Belgesi Sureti, * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan Sanayi Sicil Belgesi, * 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Modül H veya Modül B Sertifikası, * TS EN ISO 9001:2008 Belgesi, * TS EN 13015 Bakım Belgesi. * Yedek Parça taahhütnamesi. - TELEFON SANTRALİ PERİYODİK BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici Firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - İÇME SUYU, BAHÇE SULAMA. ARITMA, SICAK SU VE YANGIN TESİSATINDA KULLANILAN SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır.
- KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - ISITMA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır.
- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARIN (USP) PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - TELEFON SANTRALİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır. - KOMPANZASYON PANOLARI VE TRAFOLARIN PERİYODİK BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ İÇİN Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini dosyasında bulundurmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Tüm Kamu veya Özel Sektörlerde gerçekleştirilen asansör, iklimlendirme, jeneratör, medikal gaz, ısıtma sistemleri, kompanzasyon panosu, kesintisiz güç kaynakları, Bahçe sulama, su arıtma, çamaşır yıkama, kurutma, yangın algılama bakım ve onarım hizmet işlerinin tamamını kapsayan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yükleniciler ihale dokümanını Ekaptan e- imza ile indirebilecekleri gibi ayrıca Batman İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi (Halk Bankası Merkez şubesi IBAN:TR53 0001 2009 6750 0005 0001 05 nolu hesaba doküman bedeli yatırılıp dekontu getirilerek ihale dokümanı idareden satın alınacaktır. İnternetten yatırılması halinde dekontun banka tarafından onaylı olanı getirilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
ön9orü,ei1 ^ «açıdan en avan
Son Güncelleme: 04.06.2015 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.