Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 2380 (12 muvazzaf, 2368 sözleşmeli) jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110 (sözleşmeli) sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) temin edilecektir.
1- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a. Başvuru    kılavuzları,    www.jandarma.gov.tr,    www.jsga.edu.tr,    www.sg.gov.tr    ve www.kamuilan.sbb.gov.tr   (T.C.   Cumhurbaşkanlığı   Strateji   ve   Bütçe   Başkanlığı)   internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b.Başvurular  29  Aralık  2023  tarihinde  başlayıp,  14  Ocak  2024  tarihinde  saat  23:59’da sona erecektir.
c. Adayların   başvuru   kılavuzunun   tamamını   okuduktan   sonra   başvurusunu   yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
ç. Başvurular   sadece,   https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris   internet   adresi   ile Jandarma ve Sahil  Güvenlik Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  (PTS) üzerinden  e- Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen  yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
d.PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e. Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’de ilan edilecektir.
2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b.Başvuru   kılavuzlarında   belirtilen   öğrenim   programlardan   mezun   olmak,   bunlara denkliği    Yükseköğretim    Kurulu    tarafından    kabul    edilen    yurtdışındaki    yükseköğretim kurumlarından  mezun  olmak  veya  geçici  kayıt  tarihine  kadar  (Geçici  kayıt  tarihi  bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,
c. Jandarma    Genel   Komutanlığı   için   kılavuzda   belirtilen   lisans   veya   ön   lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için  düzeltilmemiş  nüfus  kaydına  göre  01  Ocak  2023  tarihi  itibariyle  yirmi  yedi  (27)  yaşını bitirmemiş   (01   Ocak   1996   ve   sonrası   doğumlular   başvuru   yapabileceklerdir),   lisansüstü öğrenimini  tamamlamış  olanlar  için  düzeltilmemiş  nüfus  kaydına  göre  otuz  iki  (32)  yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
ç.  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  için  ön  lisans  bölümlerinden  mezun  olmuş  veya  geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak  2023  tarihi  itibariyle  yirmi  yedi  (27)  yaşını  bitirmemiş  olmak  (01  Ocak  1996  ve  sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
d.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Hamile olmamak,
f. Sağlık Yönetmeliği  hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri  okullardan,  emniyet  teşkilatına bağlı  okullar ile Jandarma ve Sahil  Güvenlik Eğitim   Kurumlarından   ayrılmamış   veya   çıkarılmamış   olmak   veya   bu   okulların   yeterlilik sınavından  başarısız  olmamak,  sivil  okullardan  çıkarılmamış  olmak,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri, Jandarma   Genel   Komutanlığı   ve   Sahil   Güvenlik   Komutanlığında   subay,   astsubay,   uzman jandarma,   uzman   erbaş   veya   sözleşmeli   erbaş/er   olarak   görevli   iken   ayrılmamış   veya çıkarılmamış olmak,
g.Yukarıda  belirtilen  şartlara  ilave  olarak  “2024  Yılı  J.Gn.K.lığı  Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay  Başvuru  Kılavuzu”  ve  “2024  Yılı  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  Sözleşmeli  Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Editör: RECEP AKIN