İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN 12 AYLIK MOTORİN (JENERATÖR YAKITI), BENZİN (SIVI YAKACAK) ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 12 Aylık Motorin (Jeneratör Yakıtı), Benzin (Sıvı Yakacak) Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/582290
 
1-İdarenin
a) Adı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21 MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 12 Aylık Motorin (Jeneratör Yakıtı), Benzin (Sıvı Yakacak) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Motorin (Jenaratör Yakıtı) 57.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Dağılım tablosunda belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin sözleşme süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 gün içerisinde işe başlama gerçekleştirecektir. Alımı yapılacak akaryakıt Batman merkez ve ilçelerde bulunan sağlık tesislerimize yerinde teslimat yapacaklardır. Sağlık tesislerimizden yapılacak olan resmi sipariş yazılarından sonra yüklenici firma 24 saat içerisinde idarenin belirttiği yere teslimi gerçekleştirecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
3 takvim günü içinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu
Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
İstasyonlu Bayilik Belgesi
İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02029122