14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

14 Mart 2014 Cuma 09:52
690 Okunma
14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI
  

262 GM NU LI 2’NCİ İHA FİLO KOMUTANLIĞI BRİFİNG SALONU ZEMİN ONARIMI

14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI


          262 GM NU LI 2’NCİ İHA FİLO KOMUTANLIĞI BRİFİNG SALONU ZEMİN ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                                        : 2014 / 29304

1- İdarenin  Adresi                                                             : HAVA ALANI MEVKI MERKEZ / BATMAN

Telefon ve Faks numarası                                                              : 4882156734 – 4882156742

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 2- İhale Konusu Yapım İşinin

 Niteliği, Türü ve Miktarı                    : 1 ADET ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı Yer                                     : 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI / BATMAN

İşe Başlama Tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

İşin Süresi                                            : Yer tesliminden itibaren 40 (KIRK) takvim günüdür.

3- İhalenin Yapılacağı Yer                : 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BATMAN

Tarihi ve saati                                     : 24.03.2014 – 11.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
      4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
         4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
         4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
      4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
      4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
      4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

      4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin    %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

      4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarı ile benzer özellikteki işlerdir. 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği EK’ inde yer alan; B II grubu işler benzer iş sayılacaktır.

      4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mezuniyet belgeleri/diplomalar : Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; inşaat mühendisi olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girilmesi durumunda yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 48.maddesine göre değerlendirme yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BATMAN adresinden satın alınabilir.
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 

banner103
Son Güncelleme: 14.03.2014 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.