Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanda uzmanlaşmış 1 (bir) adet profesör alınacaktır.

Başvuru Şartları:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir.

*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Fakülte Bölüm Kadro Ünvanı Kadro Adedi Uzmanlık Alanı
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (*) Prof.Dr. 1 Doktora ve Doçentlik derecelerini “Fen Bilimleri ve Matematik” temel alanı “Biyoloji” bilim alanından veya “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri” temel alanı “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” bilim alanından almış olmak. Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Stresi alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak. Tercihen yurt dışı akademik çalışma deneyimine sahip olmak.