Üsküdar Üniversitesine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dil İle Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Tıp Fakültesi İngilizce programlara yapılacak başvurularda, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından Temel Tıp Bilimleri Bölümü için asgari 85 puan, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri  bölümlerine ise asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar istenilen özellikler / uzmanlık alanı sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 03.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 17.08.2023

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı adet (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, ilgili Fakülte sekreterliğine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Başvuru Dilekçesi Örneği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu
YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği
KVKK Muvafakatnamesi
Personel/Personel Adayı/Çalışan Öğrenci Gizlilik Sözleşmesi

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI KADRO SAYISI İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini veya Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Dermatoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış
olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Fizyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Kardiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Nükleer Tıp alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Radyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Üroloji alanında almış olmak.

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;
• Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
• YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
• Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları
Puanlama Tablosu,
• Yayın listesini içeren Profesör için altı adet (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT:
• Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
• Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
• İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi:
Kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.
Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)
Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL
Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)
Diğer Kadrolar için ise ilgili Tıp Fakülte Sekreterliğine başvuru yapabilir
Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ