Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

Meslek Adı Kadro Ünvanı Sayı Birimi İşe Alım
Yöntemi
Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi 2 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat
 1. En az ilköğretim mezunu olmak en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
 2. Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
 3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.( yapmış, tecilli veya muaf olmak)
 5. 35 yaşını doldurmamış olmak.
 6. Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 1. Bayanlar için en az 160 cm, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak.
 2. Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek.
Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi (Eski hükümlü/ Terörle
Mücadelede Malul Sayılmayacak)
2 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat
 1. En az ilköğretim mezunu olmak en fazla ortaöğretim mezunu olmak
 2. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.( yapmış, tecilli veya muaf olmak)
 4. 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5. Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
 6. İstanbul İl Sınırları içeresinde ikamet ediyor olmak.

 

A- GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış, muaf veya tecilli olmak.)
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 6. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek,
 8. Güvenlik Görevlisi ilanı için Valilikçe verilen silahlı ya da silahsız özel güvenlik güncel kimlik kartına sahip olmak,
 9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmek,
 10. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/ göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04 Eylül 2023 8 Eylül 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

 1. Noter kura çekimi 15 Eylül 2023 Cuma günü Saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi Derslikler Binası Konferans Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Üniversitemiz web ana sayfasında (www.tau.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
 2. Sınava Noter tarafından, Güvenlik Görevlisi için; açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve 4 (dört) katı yedek, Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) için 4 (dört) katı oranında asil ve 3 (üç) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 27 Eylül 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda Saat:11:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 29 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Sözlü Mülakat Tarihleri :
Temizlik Görevlisi (2 Kişi) : 27.09.2023
Güvenlik Görevlisi (2 Kişi) : 27.09.2023
E- BELGE TESLİMİ
Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 20 Eylül 2023-25 Eylül 2023 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek)
 7. Eski hükümlü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi,
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.

Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
 5. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 6. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 29 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 7. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. (Zinet GÜLER)