T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
 İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

 1. Mülkiyeti Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Beşiri İlçesi Durucak Köyü Ürünlü Mezrası sınırları dahilinde bulunan 30.200 M² yüzölçümlü taşınmaz yerin  kum ocağı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunun 45. maddesi gereğince 5 yıl süre ile kiraya verilecektir..
 2. İhale 29.05.2024 tarihinde  Çarşamba günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İşin muhammen bedeli KDV hariç 768.000,00-TL’dir.
 4. Geçici teminatı muhammen bedeli 76.800,00-TL’dir.
 5. Şartname bedeli 5.000,00-TL’dir
 6. İhaleye iştirak etmek isteyen şahısların aşağıdaki belgeleri;
  1. Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi
  2. İkametgah il muhaberi ve adresi
  3. İmza Beyannamesi
  4. Şahıs adına ihaleye katılacakların Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza beyannamesi,
 7. İhaleye iştirak edecek şirketlerin aşağıdaki belgeleri;
  1. şirket evrakları, imza sirküsü Ticaret Odalarından alacakları Ticaret Sicilinde kayıtlı Şirket Ortaklarını belirtir belge veya hazirun cetveli,  şirket adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin şirket tarafından yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş yetki belgesi,
7-İhaleye katılacaklar, “Batman İl Özel İdaresi”ne ait GEÇİCİ TEMİNATI, TR07 0001 2009  6750 0007 0000 06 nolu emanet hesabına yatırdıklarına dair makbuz veya banka teminat mektubu ibraz etmeleri,
 1. Bu işe ait Özel ve Genel Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek ŞARTNAME BEDELİNİ TR28 0001 2009 6750 0007 0000 16 Batman İl Özel İdaresi hesabına yatırdığına dair banka dekontunu ibraz ettikten sonra  teslim edilecektir.
 2. İhaleye katılacak gerçek kişilerle, tüzel kişilerin ve şirketlerin gerek kendilerinin gerekse hissedarların veya hissedarı bulundukları diğer şirketlerin İdaremizle kira borcu nedeniyle ihtilafa düşmüş olup, haklarında yasal işlem yapılmış olanlar, tahliye davası açılmış olanlar ile kiracılık ilişkisinden dolayı İdareye borçlu bulunanlardan, mevcut borçlarının tamamını ihale tarihinden önce her türlü masraf ve faizleri ile birlikte ödemedikçe bu ihaleye katılamazlar.
 3. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez,
 4. Şartnamede ve ilan metninde istenilen belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 5. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
 
#ilangovtr Basın No ILN02029944