BATMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN

TAŞINMAZ SATIŞ  İLANI
Sıra
No
Taşınmaz No
İli/İlçesi
Mah./Köyü
Ada No
Parsel  No
Yüzölçümü (m²)
Hazine Hissesi
Cinsi
İmar Durumu
Tahmini Bedeli
Geçici Teminat
Miktarı 
İhale Tarihi
İhale Saati
1
72010103038
Batman/
Merkez
Körük 
561
10
183,00
Tam
Arsa
Konut Alanı
185.000,00 ₺
46.250,00 ₺
21.12.2023
09:30
2
72010103238
Batman/
Merkez
Körük 
567
16
299,00
Tam
Arsa
Konut Alanı
300.000,00 ₺
75.000,00 ₺
21.12.2023
09:45
3
72010109394
Batman/
Merkez
Körük 
4455
5
1.264,22
Tam
Arsa
Konut Alanı
4.046.000,00 ₺
1.011.500,00 ₺
21.12.2023
10:00
4
7201019405
Batman/
Merkez
Körük 
4333
2
2.239,47
1.072,20
Arsa
Konut Alanı
3.432.000,00 ₺
858.000,00 ₺
21.12.2023
10:30
5
72010109583
Batman/
Merkez
Körük 
4468
8
1.009,86
404,00
Arsa
Konut Alanı
1.293.000,00 ₺
323.250,00 ₺
21.12.2023
11:00
6
72010107255
Batman/
Merkez
Mozgelen
131
55
3.080,49
Tam
Tarla ve Ham Toprak
İmarsız
650.000,00 ₺
162.500,00 ₺
21.12.2023
11:30
7
72010108105
Batman/
Merkez
İrmi
2787
2
5.744,95
Tam
Arsa
Konut Alanı
20.110.000,00 ₺
5.027.500,00 ₺
21.12.2023
13:30
8
72010108146
Batman/
Merkez
Bileyder
2709
1
8.549,60
Tam
Arsa
Konut Alanı
25.650.000,00 ₺
6.412.500,00 ₺
21.12.2023
14:00

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Bayındır Mah. Cizre Cad. No:34 Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;  
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususların belgelendirilmesi ve bu belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
3-Geçici teminatın Bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.
8- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-₺'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-₺'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
9- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
10- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 213 3011 (Dahili: 1432-1437) no.lu telefondan, batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.                                                                                                                                                                                                                                                                         
#ilangovtr Basın No ILN01945005