TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Batman Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
S.NO
İLÇE/MAHALLE
CİNSİ
ADA
PARSEL
TAŞINMAZ ALANI (m²)
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİH
1
MERKEZ/İLUH
ARSA
1745
1
46.433,31
101.337.727,00 TL
3.040.131,81 TL
02.10.2023 Saat:10:00
 
 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Merkez/Batman
 2. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü.
 3. İhale şartnamesi: Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası içinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Biriminden satın alınabilir. Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Merkez/BATMAN Tel: 0488 213 2759 Fax: 0488 213 4704
 4. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
 1. Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya süresi geçmeyen “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 4. Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi
 5. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat.
 7. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname.
 8. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a) , (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
 9. Batman Belediyesine borcu olmadığını gösteren belge.
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 11. Şartname alındı makbuzunun aslı.
 1. İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
 2. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
 3. Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Birimine (Batman Belediye Başkanlığı Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No:2 Batman) başvurmaları gerekmektedir.
 4. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ihale günü saat 09:50’ye kadar tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
    İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN01890522