Gaziantep  ili  Şehitkamil  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadrolara   açıktan   atama   yoluyla   zabıta   memuru alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 8 10 Üniversitelerin Yerel Yönetimler lisans programından mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek Kadın P3 En az 50
puan
2 Zabıta Memuru GİH 8 25 Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  
Erkek Kadın P93 En az 50
puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Şehitkamil   Belediye   Başkanlığının   boş   zabıta   memuru   kadroları   için   yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  40  ncı  maddesi  ile  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a.  Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e.  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.  İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (+,-)  10  kg.dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e.  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru  esnasında;  Adaylar,  http://www.sehitkamil.bel.tr  adresi  üzerinden  elektronik ortamda   doldurarak   ıslak   imza   ile   imzalayacakları   Başvuru   Formuna   aşağıdaki   belgeleri ekleyeceklerdir.
a.  Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c.  Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış  barkotlu  mezuniyet  belgesi,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
d. Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek  denklik  belgesi  suretleri  Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
e.  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
f.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
04/12/2023 tarihinden 08/12/2023 tarihi mesai bitimine ( 17:00 ) kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy  ve  kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkamil Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları   ve   Eğitim   Müdürlüğü   Aydınlar   Mah.   03065   nolu   Cad.   No:   34   Şehitkamil/ GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri    uygun    olmadığı    halde    yapılan    başvurular,    Belediyemizce    değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a.  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
c.  Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   KPSS   puanları   ile   15/12/2023   tarihinde Belediyemiz www.sehitkamil.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d. Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağırılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir.  Bu  belge  sınava  girişte  ibraz  edilecektir.  (Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e.  Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.
f.  Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar 25/12/2023-29/12/2023 tarihleri arasında Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Mücahitler Mah. 52054 nolu Sok. No: 50    27090 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır.   Sınavlar   saat   09.00'da   başlayacaktır.   Sözlü   ve   uygulamalı   sınavlar   aynı   gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı  sınav;  Zabıta  memuru  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak  üzere  toplamda  100  puan  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda  değerlendirme;  Sınavın  sözlü  bölümünün  %50’si,  uygulamalı  bölümünün %50’si  alınarak  sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  Belediyemiz  tarafından  yapılan  sınav  puanı  ile KPSS   puanının   aritmetik   ortalaması   alınmak   suretiyle   belirlenir   ve   Belediyemiz   internet adresinde ilan edilir.
e) Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
f)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadarda  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. (ZİNET GÜLER)