T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfına dahil 8’inci dereceli kadrolara atama yapılmak üzere üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından Ankara’da yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile toplam 7 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1.    Giriş Sınavına Başvuru Şartları
1.1. 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
1.2. Üniversitelerin hukuk fakültelerinin en az dört yıl eğitim veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
1.3. 1 Ocak 2023 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihi ve daha sonra doğanlar).
1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik ve müfettiş yardımcılığı görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.
1.5. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ve halen geçerliliği devam eden A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSS P4 veya P5 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
1.6. Daha önce mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavında iki kez başarısız olmamak.

2.    Başvuruya İlişkin Hususlar
2.1.    Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
2.1.1.    Sınava giriş başvurusu 05 Eylül 2023 tarihi saat 10:00’dan 15 Eylül 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılabilecektir. Başvuru bağlantılarına Bakanlık internet sitesinden de (www.sanayi.gov.tr) ulaşılabilecektir.
2.2.    Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler
2.2.1.    Adayların, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
2.2.2.    Başvuru şartları bölümünde belirtilen öğrenim durumuna ilişkin denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
2.2.3.    Adayların başvuru formunu eksiksiz ve hatasız olarak doldurmaları, talep edilen belgeleri sisteme yüklemeleri ve işlem adımlarını takip ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Aday tarafından başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından kontrol edilebileceği gibi gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların elektronik ortamından da teyit edilebilecektir.
 2.3.    Yazılı Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Belirlenmesi
2.3.1.    Giriş sınavı başvurularının tamamlanmasının akabinde yazılı sınava, KPSS başarı sıralaması esas alınarak, 7 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olan 140 aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava davet edilecektir.
2.3.2.    Yazılı sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin sonuçlara, Bakanlık internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.3.3.    Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan herhangi birinin, yazılı sınava katılmaya hak kazananların duyurulmasının akabinde, yazılı sınava girmekten feragat ettiğini söz konusu duyurunun ilan edildiği tarihi takip eden ilk günden itibaren 7 iş günü içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunacağı bir dilekçe ile bildirmesi durumunda Başkanlık tarafından yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi, başvuru şartlarını sağlayan sıradaki adaylar dikkate alınıp güncellenerek duyurulacaktır.

3.    Yazılı Sınav
3.1.    Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri
3.1.1.    Yazılı sınav, 14 Ekim 2023 tarihinde Cumartesi günü öğleden önce ve sonra olmak üzere iki oturum olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Bakanlık internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.1.2.    Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformundan temin edilen “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu çıktıya Platformdaki, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday Başvuru Bilgileri”, “Yazdır” adımları takip edilerek ulaşılabilecektir.
3.1.3.    Adaylar hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, akıllı saat vb. elektronik cihazlar ile kesinlikle sınav salonuna alınmayacaklardır.
3.2.    Yazılı Sınav Konuları
Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği gereği aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
a)    İktisat Grubu
1)    Makro ve Mikro İktisat
2)    Uluslararası İktisat
3)    Para, Banka ve Kredi
4)    İşletme İktisadı
b)    Maliye Grubu
1)    Maliye Politikası
2)    Vergi Kanunlarının Esasları
3)    Kamu Gelir ve Giderleri
4)    Bütçe
c)    Muhasebe Grubu
1)    Genel Muhasebe
2)    Bilanço Analizi ve Teknikleri
ç) Hukuk Grubu
1)    Anayasa Hukuku; T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri
2)    İdare Hukuku; Genel Esaslar, İdari Yargı
3)    Medeni Hukuk; Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku
4)    Borçlar Hukuku; Genel Hükümler
5)    Ceza Hukuku; Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
6)    Ceza Muhakemesi Hukuku; Genel Hükümler, Soruşturma
d)    Kompozisyon, Yazım ve Anlatım Tekniği
3.3.    Yazılı Sınav Değerlendirme Yöntemi
3.3.1.    Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Kurulunca sınav kağıdına her sınav grubu için tek not verilecek ve başarılı olanlar tespit edilecektir.
3.3.2.    Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, adayın sınav gruplarının her birinden en az 50 puan alması, bu notların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekmektedir.
3.3.3.    Yazılı sınav sonuçlarına, Bakanlık internet sitesi, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlık duyuru panosu üzerinden ulaşılabilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.3.4.    Yazılı sınavda aldığı ortalama puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.
3.3.5.    Sözlü sınavdan önce anılan Yönetmelik’in 25’inci maddesi gereği adaylarla ön görüşme yapılacaktır.

4.    Sözlü Sınav
4.1.   Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri
4.1.1. Sözlü sınav, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde No:154 Çankaya-ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri Bakanlık internet sitesinden, Kariyer Kapısı Platformundan ve Bakanlık duyuru panosundan ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.2.  Sözlü Sınav Konuları
4.2.1. Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
4.3.  Sözlü Sınav Değerlendirme Yöntemi
4.3.1.   Sözlü sınavda her aday, Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Kurulunca verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav notu belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınav konularından en az 70 puan almak gerekmektedir.
5.  Giriş Sınavı Sonucunun İlanı ve Atama
5.1.  Giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak saptanacaktır.
5.2.    Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilecektir.
5.3.    Adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla, KPSS puanı, yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı dikkate alınacaktır. Asıl ve yedek aday listeleri bu sıralamaya göre belirlenecektir.
5.4.    Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra dört ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.
5.5.    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan asıl ve yedeklere ilişkin listeye, Bakanlık internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşılabilecektir.
5.6.    Sınavı kazanan adayların yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavı geçersiz sayılacak, ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde ataması iptal edilecek, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınavın herhangi bir aşamasında gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiği anlaşılanların müracaatları kabul edilmez, sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.
6.    Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucuna İtiraz
6.1.    Adaylar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlayarak 5 (beş) iş günü içinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebileceklerdir. Başvurular, itiraz tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından incelenerek karar ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir.
7.    Kurumsal İletişim
7.1.    Sınav ilan tarihinden son başvuru gününe kadar olan süreçte her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00’te Bakanlığımızı ziyaret eden adaylar için Bakanlığımızı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını ve müfettişlik mesleğini tanıtıcı sunum ve bilgilendirme çalışması yapılacak olup, bu kapsamda sıkça sorulan sorular da cevaplandırılacaktır.
7.2.    Şehir dışından gelenler için sınavın yapılacağı gün saat 09.00’da AŞTİ’den (şehir içi servis durağından) sınavın gerçekleştirileceği yere servis hizmeti verilecektir. Adayın servis talebini 12 Ekim 2023 tarihi saat 17:00’ye kadar Başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir.
7.3.    Yazılı sınava alınmayacak eşyalar için sınav salonunun giriş bölümünde emanet alanı oluşturulacaktır.
7.4.    Adayların yazılı sınavda kullanacağı kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesi Başkanlığımızca temin edilecektir.
7.5.    Sınav ile ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sitesinden ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Adres    : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151.
Cadde No:154/A Ek Bina 10. Kat 06530 Çankaya/ANKARA Telefon : 0312 201 64 02
E-posta : [email protected]  (Zinet GÜLER)