POLAR
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

POLAR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/181824
 
1-İdarenin
a) Adı
:
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
TÜRKIYE PETROLLERI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 72100 SİTE MAHALLESİ BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882176525 - 4882134149
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
POLAR
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 KALEM POLAR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde teslim edilmesi gerekmektedir
d) İşe başlama tarihi
:
Bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
28.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teslim edilen ve edilecek malzemeler tesliminden itibaren 1 (bir) yıl süre ile her türlü imalat ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.
Garanti süresi içerisinde hatalı imalat veya hatalı malzeme kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü sorun 30 (otuz) günlük süre içerisinde bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından giderilecek veya yenisi ile değiştirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
TEKNİK ŞARTNAMELERE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.

 
#ilangovtr Basın No ILN01985144