ÖSYM Başkanlığı 57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’mıza aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve sayısı belirtilen münhal kadrolara, KPSS (B) grubu puan türü esas alınmak suretiyle, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre;15 (On beş) sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alımı yapılacaktır.


1. GENEL ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

7. 2022-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olmak (En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava alınacaktır),

8. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

9. Başvuruda kullanılacak diploma ve sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış ve onaylı olması gerekmektedir.

2. ÖZEL ŞARTLAR

SINAV HİZMETLERİ UZMANI

Kadro Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Başvuru Kodu

Özel Şart

Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor


3

Biyoloji

Grup 1

Biyoloji Öğretmenliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Tarih

Grup 2

Ölçme   ve değerlendirme, pedagojik formasyon eğitim programı ve bilgisayar işletmeni eğitimi, sertifikalarına sahip olmak ve belgelendirmek.

2

Türk Dili ve Edebiyatı

Grup 3

Ölçme ve değerlendirme, pedagojik formasyon eğitim programı ve bilgisayar işletmeni eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve belgelendirmek, en az (2) yıl öğretmenlik tecrübesine sahip olmak ve belgelendirmek.


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği


1


Sosyoloji


Grup 4

Pedagojik formasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

Gazetecilik

Grup 5

Fotoğraf ve kamera kullanımı alanında en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Fotoğraf ve Video

Radyo, Televizyon ve Sinema
1

Gazetecilik, Medya ve İletişim, Film Tasarımı ve Yönetimi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği, Fotoğraf ve Video, Film Tasarımı ve Yazarlığı, Radyo, Televizyon ve Sinema
Grup 6Kurgu ve animasyon alanında en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.


1

Grafik Sanatlar, Grafik, Gazetecilik, Medya ve İletişim, Film Tasarımı ve Yönetimi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği, Fotoğraf ve Video, Film Tasarımı ve Yazarlığı, Radyo, Televizyon ve Sinema

Grup 7
Grafik ve tasarım alanında en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

2

Bilgi ve Belge Yönetimi

Grup 8

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.

1

Bilgisayar Mühendisliği

Grup 9

Oracle   SQL, Microsoft Azure, Oracle MySQL sertifikalarına sahip olmak.


1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği


Grup 10

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Grup 11

               

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 03.05.2023-17.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Adayların “Özel Şartlar” bölümünde istenilen belgeleri başvuru sistemine yüklemesi zorunludur. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.
2. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
4. SINAV HİZMETLERİ UZMANI POZİSYONU İÇİN SÖZLÜ SINAV
Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin tüm duyurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve https://www.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların,
a) Sınav konularına (T.C. Anayasası, ÖSYM Mevzuatı, İlanda belirtilen her bir pozisyona ait konular) ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

5. SINAV SONUCU
1. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Sonuçlar, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Herhangi bir nedenle Kamu görevinden ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.
4. Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Alanlar itibariyle ilan edilen, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonlarına yeteri başvuru olmaması halinde veya sınav sonucunda yeterli adayın kazanmaması durumda ÖSYM Başkanlığı söz konusu pozisyonlar arasında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
İlan olunur.