MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Total Parenteral Nütrisyon Hizmet Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1304486
1-İdarenin
a) Adı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Batman İli Sağlık Müdürlüğü (Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21) MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Müdürlüğümüze Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Total Parenteral Nütrisyon Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
2800 Adet Total Parenteral Nütrisyon Hazırlama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Eğitim Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
25.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- Aday veya istekli firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt veya bildirimi ile ilgili belge/ belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- Teklif edilen cihazların ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB da) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
- İstekli firmaların; Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- Compounder cihazı için; cihaz üretici firması tarafından cihazın performans verilerini içeren test sonuçları ve cihazın tasarımıyla ilgili detaylı bilgileri içeren güncel kalite dokümanı olmalıdır.
- Otomatik lipid hazırlama cihazı için; elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına dair 8 Haziran 2011 tarih 2011/65/EU Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin ilgili hükümlerini uygun olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.
 - Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı
Açıklama
Yetki Belgesi
Kurulan sistemin düzgün çalışması için compounder cihazı ve lipid dolum cihazı aynı marka olmalı, bu cihazların ithalatını yapan firmaya ait teknik servis yetki belgesi olmalıdır.
Yazılım
Compounder Cihazında dolum için ayrıca bir yazılım olmalıdır. Bu yazılımın güncel sürüm olduğunu belgelendirilmelidir.
Yazılım
Compounder Cihaz sisteminde TPN hesaplamaları için gereken ve hastanede istenilen noktalara yüklenen ayrı bir yazılım daha olmalıdır. Bu yazılımın güncel sürüm olduğunu belgelendirilmelidir.
Cihaz Yaşı
Kurulacak olan cihazlar 15 yaşını geçmemiş olmalıdır. Firma teslim ettiği cihazın yaşını üretici  firmadan alınan bir belge (Cihazın seri numarasını ve modelini gösterir) ile belgelendirecektir.
Katalog
istekli/aday firmalar; teklif verdikleri cihaza ait tüm özellikleri gösteren orijinal ve Türkçe dili    ile yazılmış bir adet orijinal katalog/broşür veya dokümanları verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen TPN hazırlama ve benzeri her türlü ilaç hazırlama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01941857