Mersin   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS puan türü,  KPSS taban puanı  ve  diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

SIRA NO KADRO ÜNVANI HİZMET SINIFI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ KPSS PUANI
1 İtfaiye Eri GİH 10 40 Herhangi   bir   önlisans   programından mezun  olmak.  En  az  (B)  sınıfı  sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P93 En az 60 Puan
2 İtfaiye Eri GİH 10 10 Herhangi  bir  ortaöğretim  kurumundan (Lise ve dengi okul) mezun olmak. En az
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P94 En az 60 Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş  bulunan  itfaiye  eri  kadroları  için  yapılacak  başvurularda  aranan  genel  ve  özel  şartlar aşağıdadır.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5. Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
2. 657 sayılı  Kanun’un 48 inci  maddesinin (A)  fıkrasında belirtilen genel  şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru  yapılabilmesi  için;  tartılma  ve  ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve  çıplak  ayakla  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları
4. Sağlık  açısından  kapalı  mekân,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
5. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
6. 13/10/1983 tarihli  ve 2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.mersin.bel.tr  adresi  üzerinden  elektronik  ortamda doldurarak çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik  kartının   aslı   veya   Kurumumuzca   onaylanmak  üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı  Okul Mezunları  için  Denklik Belgesinin aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet vesikalık fotoğraf
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•   06/11/2023-10/11/2023  tarihi  mesai  bitimine  kadar,  www.mersin.bel.tr  adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte,  sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi  - Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
•   Başvurular  şahsen  yapılacaktır.  Posta  ve  mail  yolu  ile  veya  diğer  şekillerde  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•   Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak üzere atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  aday  yazılı  ve  uygulamalı  sınava çağırılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
3. Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların,  KPSS  puanları  ile  hangi  tarihte  yazılı  ve uygulama  sınavına  gireceği  sınav  yeri  ve  zamanı  başvuruların  değerlendirilmesine  müteakip 15/11/2023 Belediyemizin www.mersin.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.
4. Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylar,   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi’’ni Belediyemizin resmi internet adresinden (www.mersin.bel.tr) temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde
bulunulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Yazılı  sınav  26/11/2023  tarihinde  saat:  10.00’  da  başlamak  üzere  Mersin  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Yerleşkesi Yenişehir - Mersin adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı  sınav  27/11/2023  tarihinde  saat:  08.00’de  başlayıp  08/12/2023  tarihinde bitmek  üzere  Mersin  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  Ata  Eğitim Merkezi - Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresindeki yerleşkede yapılacaktır.
Uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Yazılı sınav;
a.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç.  Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı  sınav,  kadro unvanına ilişkin mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Yazılı sınav; Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk İlkeleri  ve  İnkılâp Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır  ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; yazılı sınavın %40’ı, uygulamalı sınavın %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması şarttır.
ç) Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya  esas  başarı  puanlarının aynı  olması  halinde KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
e) En  yüksek  başarı  puanından başlamak üzere  atama  yapılacak kadro sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin internet  adresinde   (www.mersin.bel.tr)   ilan edilecek ve listede adı  yer  alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit edilenlerin sınavları  geçersiz sayılır  ve bunların atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.mersin.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. (ZİNET GÜLER)