Mardin Artuklu Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet
fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha
önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Profesör kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.
2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2
adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir.
Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C.
kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB
eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;
- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları
taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.
- *Tıp mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış adaylarda ayrıca yüksek
lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.
-**Bu kadrolara başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans,
doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.
- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan
puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Başvuru Süresi ve Yeri:
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 2023/5
 

Sıra
No
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet
1 Tıp Fakültesi** Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi.1 5 1
2 Tıp Fakültesi** Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi2 5 1
3 Tıp Fakültesi** Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi 3 5 1
4 Tıp Fakültesi** Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi4 1 1
5 Tıp Fakültesi** Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi5 1 1
6 Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Doç.Dr.6 2 1
7 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doç.Dr.7 2 1
8 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi8 5 1
9 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi Prof.Dr.9 1 1
10 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doç.Dr.10 3 1
11 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Doç.Dr.11 3 1
12 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi12 5 1
13 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi veSanatları İslam Tarihi Dr. Öğr.Üyesi13 5 1
14 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr.Üyesi14 2 1
15 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi15 1 1
16 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doç.Dr.16 3 1


AÇIKLAMALAR

1 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Tıp Moleküler Biyokimya ve Genetik alanında Doktora yapmış olmak.
2 Tıpta uzmanlık eğitimini ve doktorasını ilgili alanda tamamlamak.
3 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.
4 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.
5 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak. Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.
6 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında almış olmak. Örgütsel Sapma ve Örgütsel İkiyüzlülük alanında çalışmalar yapmış olmak.
7 Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak. Kutsal Mekân ve Eğlence Kültürü üzerine çalışma yapmış olmak.
8 Doktorasını Türk Dili Edebiyatı alanında yapmış olmak. Cumhuriyet öncesi Türk romanında toplumsal değişim ve gündelik hayat üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9 Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Kamu Politikaları, Hükümet Sistemleri ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi konularında çalışmaları olmak.
10 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Tarihselcilik ve İbadilik üzerine çalışma yapmış olmak. İslami İlimler Arapça programında ders verebilmek için YÖK tarafından geçerliliği olan Arapça dil sınavından en az 90 puan almış olmak.
11 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Kelam alanında ve Şark âlimleri hakkında çalışmaları olmak. İslami İlimler Arapça programında ders verebilmek için YÖK tarafından geçerliliği olan Arapça dil sınavından en az 90 puan almış olmak.
12 Doktorasını İslam Hukuku veya Fıkıh Usulü alanında yapmış olmak. İslam Hukukunun Maksatları üzerine çalışmaları olmak.
13 Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları veya Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Hz. Muhammed ve Medeniyet İlişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
14 Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak. Okul Öncesi Öğretmenleri ve Çocukları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
15 Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. KOAH ve Hemodiyaliz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Web Of Science’ta taranan Q1 ve Q2 sınıfı dergilerde Turizm ile ilgili yayınları bulunmak (ZİNET GÜLER)