İstanbul   ili  Maltepe   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği”  ile “Belediye  Zabıta  Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla  memur  ve  zabıta  memuru alınacaktır.
 

SIRA
NO
KADRO
ÜNVANI
SINIFI KADRO
DERECESİ
ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSS TABAN
PUANI
1 Memur GİH 7 10 Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun
olmak.
Kadın/ Erkek P3 70
2 Zabıta Memuru GİH 9 10 Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/ Erkek P3 70


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemize  yukarıda belirtilen boş  memur  ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı  Devlet Memurları  Kanununun 40 ıncı  maddesi ile 48 inci  maddesinin (A)  fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f)  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  Lisans  2022  KPSSP3  türünde  Kamu  personeli  Seçme  ve  Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,  belirtilen asgari  KPSS puanını almış olmak.
b) Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen şartların yanı  sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer  alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre  boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
d) Zabıta  memuru  kadrolarına  başvuru  yapacaklar  için,  sınavın  yapılacağı  tarihte  30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.maltepe.bel.tr  internet  adresi üzerinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik  kartının   aslı   veya   Kurumumuzca   onaylanmak  üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
b) Diploma  veya  mezuniyet  belgelerinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkodlu   mezuniyet   belgesi,   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
c) Yabancı  okul  mezunları  için  denklik  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web sitesinden alınan  doğrulama barkodlu  bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyomertrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) İstenilen  kadrolar  için  sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  sureti,  (Aslı  ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir)
i)  Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta  memuru  kadroları  hariç  olmak  üzere  belirtilen  başvuru  tarihlerinde  elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının  sınav  tarihine  kadar  Kurumumuza  ibraz  edilmesi  gerekmektedir  (Aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  13.11.2023  -  17.11.2023  tarihleri arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde 09:00-12:00 / 13:30-16:30 saatlerinde) Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak No:7 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonuna  şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  başvuruda  bulunabilecek  olup,  geçerli şartlara  sahip  adaylar  istenilen  belgeler  ile  birlikte müracaatlarını  yapabileceklerdir.  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
c) Zabıta  memuru  kadrolarına  başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  posta  ile  veya  diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak No:7  Maltepe/İSTANBUL  adresinde  bulunan  Yalçın  Kızılay  Kapalı  Spor  Salonunda  istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
d) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz   tarafından   adayların   T.C.   Kimlik   numarası   ile   ÖSYM   kayıtlarının uyumunu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı;  memur  kadroları  için  sözlü  sınava,  zabıta  memuru  kadroları  için  sözlü  ve  uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.
c) Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 04.12.2023 tarihinde Belediyemiz www.maltepe.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.
ç) Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınava   giriş   belgeleri   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylara,   adayların   başvuru formunun   iletişim   bilgileri   bölümünde   belirtilmiş   olduğu   adrese   gönderilecektir.   Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f)  Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur   kadroları   alımı   için,   18.12.2023   tarihinde   saat   09:30’da   başlamak   üzere Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak No:7 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan Yalçın Kızılay Kapalı  Spor  Salonunda sözlü sınav  yapılacaktır.  Sözlü sınav aynı  gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Zabıta  memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  sınav  ve uygulamalı sınav 20.12.2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak  No:7  Maltepe  /  İSTANBUL  adresinde  bulunan  Yalçın  Kızılay  Kapalı  Spor  Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde,  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  ve-veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
a) Sözlü sınavı
•   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
•   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
•   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•   Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini
b) Zabıta memuru kadrosu için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kapsar yeteneğin  ölçülmesi  ile  sportif  dayanıklılık  gibi  özelliklerin  ölçülmesini  kapsayacak  şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadrosu sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı;  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemizin  internet  adresinde  (www.maltepe.bel.tr)  ilan edilecektir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er  puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın  % 50 si alınarak sınav puanı  hesaplanacaktır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  en az  60 puan  alınması  şarttır.  Adayların atamaya  esas  başarı  puanı,  Belediyemiz  tarafından  yapılan  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek  ve Belediyemizin internet adresinde (www.maltepe.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (www.maltepe.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit edilenlerin sınavları  geçersiz sayılır  ve bunların atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyenin  internet  adresinde  (www.maltepe.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav  kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. (ZİNET GÜLER)