Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 14 Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca, 5 Öğretim Görevlisi ve 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu, Yüksek Lisans ve doktorasını Fitopatoloji ve Bakteriyoloji alanında tamamlamış olmak. Bu alanda yurtiçi ve yurt dışında bilimsel çalışmaları ve iş deneyimleri bulunmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

Profesör / Doçent /
Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Profesör / Doçent /
Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

Profesör / Doçent /
Dr. Öğretim Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, Trafik Psikolojisi veya Bilişsel Bilimler anabilim dallarının birinden almış olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. Şema Terapi alanında çalışmaları bulunmak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce)

Doçent

1

Doktorasını Finans ve Bankacılık alanında yapmış olmak, Doçentliğini Finans alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce)

Profesör

1

Doktorasını Teknoloji ve Yenilik Yönetimi alanında yapmış olmak. Doçentliğini Yönetim alanlarından almış olmak. Girişimcilik, proje yönetimi, teknoloji ve yenilik yönetimi alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.


Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:
1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
2- Özgeçmişi (YÖK formatında)
3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)
7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
8- İngilizce eğitim veren bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan veya eş değeri) gerekir.
9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  

Fakültesi

Bölümü

Ünvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70
(Yetmiş) EA

85
(Seksen beş)

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tarım Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
(İngilizce)

Öğretim Görevlisi

70
(Yetmiş) SAY

80
(Seksen)

1

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Lisans Mezunu olmak. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

Öğretim Görevlisi

70
(Yetmiş) EA

50 (Elli)

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Bu alanda doktora yapıyor olmak. Beden imgesi, sosyal karşılaştırma eğilimi ve kişilik psikolojisi
ile ilgili çalışmaları bulunmak

Rektörlük

Temel ve Ortak Dersler
Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

70
(Yetmiş) SAY

80
(Seksen)

1

Üniversitelerin Fizik Bölümünden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

70
(Yetmiş) Sayısal

90
(Doksan)

2

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.


Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlan yayın tarihi : 05.09.2023
Son başvuru tarihi : 20.09.2023
Ön değerlendirme İlan : 22.09.2023
Giriş sınavı tarihi : 27.09.2023
Sonuç açıklanma tarihi : 29.09.2023

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:
1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
2- Özgeçmişi (YÖK formatında),
3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),
5- Vesikalık fotoğraf (1 adet),
6- Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,
7- Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da eDevlet üzerinden alınan belge,
8- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
9- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
11- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali. Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (ZİNET GÜLER)