Kayseri Üniversitesine   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   4  üncü   maddesinin   (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın  Ek  2  inci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER

POZİSYON / İLAN NO

NİTELİK KODU*

ÖZEL KOŞUL
KODU**

ADET

GÖREV YERİ

Büro Personeli İlan No: 1001

4237

5008

1

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Büro Personeli İlan No: 1002

4459

-

2

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Büro Personeli İlan No: 1003

4502

-

3

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Büro Personeli İlan No: 1004

3003

5010-5011

1

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Büro Personeli İlan No: 1005

3399

5009

1

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Büro Personeli İlan No: 1006

2001

5012

2

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
İlan No: 1007

3389

5001-5003

8

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Bayan) İlan No: 1008

3389

5002-5003

2

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

Destek Personeli İlan No: 1009

2001

5004

10

- Temizlik    Hizmetlerinde;    Üniversitemiz    merkez kampüsü       ve       bağlı       ilçelerdeki       kampüslerde görevlendirilecektir.

Destek Personeli İlan No: 1010

2001

5005-5006-
5007

2

- Şoförlük    Hizmetlerinde;    Üniversitemiz    merkez kampüsü       ve       bağlı       ilçelerdeki       kampüslerde görevlendirilecektir.

NİTELİK KODU*
4237-Grafik,  Grafik  Sanatlar,  Fotoğraf  ve  Grafik  Sanatlar  (Grafik),  Grafik  Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.
4459-Maliye,  Muhasebe  ve  Maliye  veya  Maliye-Muhasebe  lisans  programından  mezun olmak.
4502-İnsan  Kaynakları  Yönetimi  veya  İnsan  Kaynakları  lisans  programından  mezun olmak.
3003-Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 3399-Fotoğraf,  Fotoğrafçılık,  Fotoğrafçılık  ve  Kameramanlık  önlisans  programlarının birinden mezun olmak.
3389-Özel  Güvenlik  ve  Koruma,  Savunma  ve  Güvenlik,  Güvenlik,  Kamu  Güvenlik  ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2001-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. ÖZEL KOŞUL KODU**
5001-Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın  kilosunun  70+15=85’ten  fazla,  70-13=57’ten  az  olmaması  gerekmekte  olup,  bu durumun    başvuru    süresi    içerisinde    Resmi    Sağlık    kuruluşlarından    alınacak    rapor    ile belgelendirilmesi gerekmektedir)
5002-Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın  kilosunun  60+15=75’ten  fazla,  60-13=47’ten  az  olmaması  gerekmekte  olup,  bu durumun    başvuru    süresi    içerisinde    Resmi    Sağlık    kuruluşlarından    alınacak    rapor    ile belgelendirilmesi gerekmektedir)
5003-Son başvuru tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak.
5004-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
5005-E  sınıfı  sürücü  belgesine  veya  01  Ocak  2016  tarihinden  sonra  alınmış  D  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5006-Geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak. 5007-SRC-2 belgesine sahip olmak.
5008-Grafik/Grafik  Tasarımı  alanında  en  az  2  (iki)  yıl  mesleki  tecrübeye  sahip  olmak.
Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.
5009- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.
5010-Veri  girişi  alanında  en  az  5  (beş)  yıl  mesleki  tecrübeye  sahip  olmak.  Tecrübe bilgisini barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.
5011-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen SGK İşlemleri ve Bordrolama sertifikasına sahip olmak.
5012-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- Erkek   adaylar   için   askerlikle   ilişiği   bulunmamak.   (Askerlik   çağına   gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih  edilecek  pozisyonun  karşısında  yer  alan  öğrenim  düzeyinden  mezun  olmak, ilanın ilk başvuru tarihinden önce aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  Yeniden  İşe  Alınma  başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum   ve   kuruluşlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   yeniden   istihdam   edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her  aday  ilan  edilen  bir  kadroya  başvuruda  bulunabilecektir.  Birden  fazla  kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların  yirmi  dört  saat  esasına  göre  vardiyalı  çalışmasına  ve  iç/dış  mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  6’ncı  maddesi  gereği  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki  öğretim  kurumlarından  mezun  olup,  bu  ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm   pozisyonlar   ilave   şart;   Son   başvuru   tarihi   itibarıyla   45   (kırk   beş)   yaşını doldurmamış olmak.
15- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b. Gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekânda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel  durumu olmamak,
c.  Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   psikiyatrik   hastalığı   bulunmamak, bedensel  engeli,  uzuv  noksanlığı,  kekemelik  ve  benzeri  engelleri  ile  vücutta  görünecek  şekilde dövmesi bulunmamak.
ÖNEMLİ   NOT:   Atanmaya   hak   kazanan   adaylar;   İhtiyaç   dahilinde  Üniversitemizin merkez      kampüsünde      ve      Üniversitemize      bağlı      (ilçelerde      bulunan)      kampüslerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”  hizmeti  veya  “Kariyer  Kapısı”  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  internet  adresi üzerinden 01/08/2023 - 15/08/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden  ilgili  kurumların  web  servisleri  aracılığı  temin  edileceğinden  adaylardan  başvuru aşamasında bu  belgeler  istenilmeyecektir.  Adayların  söz  konusu  bilgilerinde  hata  mevcut  ise başvuru   yapmadan   önce   ilgili   kurumlardan   gerekli   güncelleme/düzeltmeleri   yaptırmaları gerekmektedir. Asıl  olarak  kazanan  adayların  ibraz  edecekleri  belgeler  ayrıca  yayımlanacaktır. Mezuniyet  bilgileri  otomatik  olarak  gelmeyen  adaylar  başvuru güncel  bilgilerini  manuel  olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim  durumuna  ilişkin  denkliği  olan adayların  denklik  gösterir  belgelerini  Kariyer  Kapısına yapılan başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan  “Denklik  Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5. 1001 – 1004 – 1005 ilan no başvurularında Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil   ve   hizmet   dökümü/barkotlu   belge   oluştur   seçeneği   kullanılmalıdır)   belgesini   “Diğer Belgeleriniz”   sekmesi   altında   bulunan   ilgili   alana   pdf   formatında   mutlaka   yüklemeleri gerekmektedir.
6. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün
(e) maddesinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi  “Diğer  Belgeleriniz”  sekmesi  altında  bulunan  belgeler  bölümündeki  ilgili  alana  pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Kariyer     Kapısı-Kamu     İşe     Alım     Platformu     üzerinde     “İşleminiz     başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi  görülmeyen  hiçbir  başvuru  değerlendirilmeye  alınmayacaktır.  Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak   yapılmasından,   istenilen   belgelerin   başvuru   aşamasında   sisteme   yüklenmesinden, başvuruda  bulunan  adaylar  sorumludur.  Bu  hususlara  riayet  etmeyen  adaylar  herhangi  bir  hak talebinde bulunamayacaktır.
9. Adayların   verdikleri   beyanlar   ile   sundukları   başvuru   belgelerinin   sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek  olup  gerçeğe  aykırı  belge  beyan/teslim  edenler  hakkında  yasal  işlem başlatılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Üniversitemiz   tarafından   süresi   içinde   yapılan   başvurular,   belgelerin   eksik   olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu   kabul   edilenlerden,   yazılı   ve/veya   sözlü   sınav   yapılmaksızın,   Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3, Önlisans mezunları için; 2022 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak  sıralama  esas  alınmak  suretiyle  ilan  edilen  unvanların  nitelik  kodlu  pozisyon  adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi internet sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asıl  olarak  kazanan  adaylardan  süresi  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak başvurmayan,   feragat   eden   veya   aranan   şartları   taşımadığı   tespit   edilenlerin  yerine  yedek adaylardan   sırasıyla   yerleştirme   yapılacaktır.   Son   adayların   puanının   eşit   olması   halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.   Ayrıca,   adaylar   sınav   sonuçlarına   ilişkin   bilgilere   Kariyer   Kapısı   üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adayların  başvuruları  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Eksik  evrak,  yanlış,  yanıltıcı veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki   tutarsızlıklar   yüzünden   değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sözleşmesi  yapılmaz,  sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
7- Süreç  sonunda  ilan  edilen  pozisyonlarda  çalışmaya  hak  kazanan  adaylar  ile  hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İLETİŞİM:
Adaylar  başvuru  süreciyle  ilgili  olarak  Personel  Daire  Başkanlığına  aşağıdaki  iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon      :  0352 432 38 38
Dâhili         :  10613, 10616
e-Posta       :  [email protected]