Karadeniz Teknik Üniversitesinin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Alım İlanı Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör  kadrolarına  kurum  içi  başvurular  http://bys.ktu.edu.tr/,  kurum  dışı  başvurular  ise   https://online.ktu.edu.tr/  adresinden  elektronik  olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi,   nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesini  dosya halinde verecek olup, yayınlarının bir örneğini  de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doçent  kadrolarına  kurum  içi  başvurular  http://bys.ktu.edu.tr/,  kurum  dışı  başvurular  ise  https://online.ktu.edu.tr/  adresinden  elektronik  olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesini dosya halinde verecek olup, yayınlarının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak  yapılacak  olup,  ayrıca  adaylar  2547  sayılı  kanunun  23.  maddesindeki  şartları  sağlamaları  gerekmekte  olup,  dilekçelerinde  başvurdukları  kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesini dosya halinde verecek olup, yayınlarının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz. (Zinet GÜLER)
 

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı / Programı Kadro Ünvanı Kadro Der. Kadro Adedi Açıklama
784 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü --- --- Profesör 1 1 Doçentliğini Su Ürünleri bilim alanında almış olmak. Karadeniz su kolonu ve akarsularda fizikokimyasal parametreler, besin elementleri ve çevresel izleme ile su, sediment, biyotada ağır metaller ve mikroorganik kirleticiler konularında çalışmalar yapmış
olmak.
785 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü --- ---- Doçent 1 1 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup doçentliğini Su Ürünleri bilim alanında almış olmak. Deniz ve tatlı su ekosistemlerinde ağır metal ve katı atık kirliliği üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
786 Fen Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik
Sistem Biyolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Bitkilerin
abiyotik streslere verdikleri cevaplar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
787 Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 1 1, 2, 4-triazol türevleri ve Mannich bazlarının sentezi ve biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
788 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık veya İç Mimarlık alanında almış olmak. Küreselleşme veya yeniden işlevlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.
789 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlık kuramı ve düşüncesi, retorik ve yapıbozum felsefesi konularında
çalışma yapmış olmak.
790 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Doçentliğini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri, sayısal tasarım ve fabrikasyon,
mimarlık-bilim ve teknoloji etkileşimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
791 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Mimarlıkta kuram, eleştiri, yöntem alanında ve mimarlık bienalleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
792 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 1 Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olup, doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Aerodinamik ve akış kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
793 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olup, doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yapay zekâ, veri güvenliği, mantıksal programlama, ayrık matematik ve sır paylaşımı konularında çalışmalar yapmış
olmak.
794 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doçent 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olup, doçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi ve çok kriterli karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
795 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekolojsi Profesör 1 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doçentliğini almış olmak. Jeoistatistik, toprak kalite indeksi, ekolojide yersel değişkenlik
analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 12