Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere, aşağıda unvan ve sayıları belirtilen kadrolar için personel alımı yapılacak.

SIRA NO

UNVAN

KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

GEREKLİ ŞARTLAR


1


Büro Görevlisi


10


50


KPSSP3

En az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İşletme, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, İletişim, İletişim Bilimleri Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak.
2
İletişim Görevlisi
4
20
KPSSP93

En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların ya da dengi okulların; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim ön lisans programlarından mezun olmak.


 

I.             BAŞVURU ŞARTLARI:
1)            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2)            Tabloda belirtilen öğretim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3)            Büro Görevlisi ve İletişim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların (B) grubu kadrolar için 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (Seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 5 (Beş) katı aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),
4)            Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
5)            Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
II.            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1)            e-Devlet uygulaması (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi” (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.), veya diploma ya da geçici mezuniyet belgesi veyahut yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma denklik belgesi (Başvuru sırasında adaylarca Kariyer Kapısı Platformu başvuru ekranındaki “Ek Dosya” alanına PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir.),
2)            Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
3)            Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
4)            Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
5)            Fotoğraf (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, aday dilerse standartlara uygun farklı bir fotoğrafını da sisteme yükleyebilecektir.).
III.          BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak olup, 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)
IV.          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başvuruların incelenmesi neticesinde, işbu ilanın I. ve II. bölümünde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V.           SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sınav; sözlü sınav usulünde ve 03.07.2023 ile 07.07.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI.          SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi olarak; Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” ekranında yer alan “Bilgiler” bölümündeki “Aday Başvuru Bilgileri” formunun çıktısını alarak imzalamak suretiyle, bilahare duyurulacak olan sınav programı kapsamında sınav günü görevli personele ibraz etmek zorundadır.
Adayların ayrıca sınava gelirken kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
VII.         SINAV KONULARI:
Sözlü sınav, adayların başvurdukları KPSS puan türü muhtevasında bulunan konular ve/veya eğitim gördükleri alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
VIII.       SINAV SONUCU:
Sınav sonuçlarını adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
Sınav başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayın sözlü sınav puanının %50’si ve KPSS puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.
Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavda yedek liste ilan edilmeyecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon         : (312) 218 48 43
Faks       : (312) 218 48 83
Not: Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Sınava ilişkin ilgililere duyurulması gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ