Jandarma  Genel  Komutanlığına  6.612  jandarma,  2  at  bakıcısı,  16  bot  serdümeni,  200 sıhhiyeci,   100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 6.940 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular   18   Eylül   2023   –   02   Ekim   2023   tarihleri   arasında   internet   üzerinden yapılacaktır.  Başvuruların  başlama  ve  bitiş  saatleri,  temini  yapılacak  sözleşmeli  uzman  erbaş branşları,  temin  şartları  ve  diğer  detaylar  https://vatandas.jandarma.gov.tr,  www.jsga.edu.tr  ve www.kamuilan.  ailevecalisma.gov.tr  (Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı)  internet sitelerinde yayımlanacak olan; 2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” kılavuzunda belirtilmiştir.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a.  Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2024 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
(1)   Adaylar  2022-2023  yılı  KPSS  puanı  ile  başvuru  yapabileceklerdir.  KPSS  puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2022-2023 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2)   Başvuru     yapacak     adaylar     öğrenim     seviyelerine     göre     TEK     TERCİH yapabileceklerdir.
c.  Düzeltilmemiş  nüfus  kaydına  göre  müracaat  yapılan  yılın  Ocak  ayının  ilk  günü  (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç.  Askerlik hizmetini  yapma şartı  aranmamaktadır.  Ancak,  askerlik hizmetini  yapmakta iken müracaat  edenler  için (Yedek subay,  yedek  astsubay,  sözleşmeli  erbaş  ve  er  olarak  görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca  düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e.  Askerlik  hizmetini  yapmış  olan  adaylar  için  müracaat  tarihinin  ilk  günü  (18  Eylül 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f.  Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye    yetkilendirilen   hastanelerden   TSK,   J.Gn.K.lığı   ve   S.G.K.lığı   Sağlık   Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
ğ. En   az  167   cm  ve   en   fazla  210   cm  boyunda   olmak   koşuluyla,   kilosu  başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
h. Askeri   okullar   ile   Jandarma   ve   Sahil   Güvenlik   Akademisi,   Jandarma   Genel Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığına  bağlı  eğitim  komutanlıklarından  herhangi  bir sebeple    çıkmamış    veya    çıkarılmamış    olmak,    diğer    okullardan    disiplinsizlik    nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış
olmak,
ı.  Muvazzaf/sözleşmeli   subay  veya   astsubay,   uzman   jandarma,   uzman   erbaş   veya bunların adayı  olarak  Türk Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik
Komutanlığında  görevli  iken  buralardan  ayrılmamış  veya  çıkarılmamış  olmak  yahut  görev yapmıyor olmak,
i.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
j.  Devlet  memurluğundan  veya  kamu  görevinden  herhangi  bir  nedenle  çıkarılmamış olmak,
k. Taksirli  suçlar  hariç  olmak  üzere  diğer  suçlardan  mahkemeler  tarafından  otuz  (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
l.  Taksirli  suçlar  nedeniyle  altı  (6)  ay  veya  daha  fazla  süre  ile  hürriyeti  bağlayıcı  bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m.Verilen  ceza,  ertelense,  seçenek  yaptırımlara  çevrilse,  hükmün  açıklanmasının  geri bırakılmasına  karar  verilse  veya  affa  uğrasa  dahi;  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlar  ile basit ve nitelikli  zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre  itaatsizlikte  ısrar,  üste  hakaret,  mukavemet,  fesat,  isyan  suçlarından  dolayı  mahkûm olmamak,
n. Firar,  amir  veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,  üste hakaret,  mukavemet, fesat  ve  isyan  suçlarından,  22/5/1930  tarihli  ve  1632  sayılı  Askeri  Ceza  Kanununun  148’inci maddesinde   belirtilen   suçlardan   hakkında   hükmün   açıklanmasının   geri   bırakılmasına   karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
o. Türk    Silahlı    Kuvvetleri,    Jandarma    Genel    Komutanlığı    ve    Sahil    Güvenlik Komutanlığının  manevî  şahsiyetine  gölge  düşürmemiş  ve  askerliğin  şeref  ve  haysiyeti  ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ö. Toplumca  tasvip  edilmeyen  ve  uygun  görülmeyen  kazanç  yollarında  çalışmamış  ve halen çalışmıyor olmak,
p. Terör  örgütlerine  veya  Devletin  millî  güvenliğine  karşı  faaliyette  bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r.  Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
s.  Alkol,  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  kullanımı  nedeniyle  tedavi  görmemiş  veya görmüyor olmak,
ş.  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi  ve  omurgasında  şekil  bozukluğu  bulunmamak,  düz  taban  olmamak,  yüz  bölgesi,  baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
t.  Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
u. Yukarıdaki   şartlara   ilave   olarak   sözleşmeli   uzman   erbaş   temini   için   başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a.  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi; JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe / Çankaya / ANKARA
TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)
b. Resmi İnternet Adresleri:
Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr (ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ