İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 13 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ÜNVAN
KODU
ÜNVAN ADET EĞİTİM
DURUMU
KPSS
NOTU
ARANAN NİTELİKLER
001 Destek Personeli 2 Lise 50 - Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı, engel durumu bulunmamak.
-İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak (Resmi tatil ve Dini/Mili Bayramlar dahil) çalışmasına engel durumu olmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
- Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
- Cinsiyeti Kadın olmak.
002 Destek Personeli 3 Lise 50 - Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- Temizlik, taşıma, park-bahçe işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Açık ve kapalı alanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı, engel durumu bulunmamak.
- İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak (Resmi tatil ve Dini/Mili Bayramlar dahil) çalışmasına engel durumu olmamak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
- Cinsiyeti Erkek olmak.
003 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Lise 60 -En az Ortaöğretim ve üzeri bir programdan mezun olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak (Resmi tatil ve Dini/Mili Bayramlar dahil) çalışmasına engel durumu olmamak.
-165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı, engel durumu bulunmamak.
- Cinsiyeti Erkek olmak.
004 Proje Destek Uzmanı -1 2 Lisans 50 - Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde olan bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, istatistik, matematik, yönetim bilişim sistemleri bölümleri ile eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden birinden mezun olmak.
- Yazılım geliştirme süreçlerinde analiz, test, destek, eğitim vb alanlarında belgelendirmek üzere en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaş sınırını aşmamış olmak.
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da muaf olmak .
005 Tekniker 1 Önlisans 50 - MDF, lam, sunta lam, ahşap vb. malzemeden tasarım planlama ve üretim yapabilen.
- Yatar ve daire testeresinde kesim yapabilen, bantlama yapabilen montaj ve demontajını yapabilmek.
- İmal edilmiş her çeşit mobilya ve kapıların tamir tadilatını yapabilmek.
- Alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge ile belgelemek).
006 Tekniker 1 Önlisans 50 - Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgi işlem, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar operatörlüğü ve teknikerliği, bilgisayar, bilgi yönetimi, bilgi yönetimi (internet), bilişim-yönetim programlarından birinden mezun olmak.
- İlgili alanda belgelendirmek üzere en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaş sınırını aşmamış olmak.
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da muaf olmak.
- Cinsiyeti erkek olmak.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- Başvuru tarihi itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve
üzeri almış olması gerekmektedir.
- Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,
- Ön lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması
halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün
içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin
edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlük evrak kayıt
birimine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular
kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan
Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri
veya sertifikalar.
6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler,
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacaktır. Asıl
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ikcu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular
Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.
İLETİŞİM:
Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Çiğli/İZMİR
Telefon : 0232 329 3535-1370-1372