İstanbul Üniversitesine aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğinehttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5. Akademik Yükseltilmeve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından
ulaşılabilir,)
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,( https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https:// personel. istanbul. edu. tr/ tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek
olup, e-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
14. İlanın bir adet fotokopisi.
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer
alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)
USB içerikleri:
-Başvuru dilekçesi (imzalı),
-Özgeçmiş ve yayın listesi,
-Yabancı Dil Belgesi,
-Diplomalar,
-Doçentlik Belgesi,
-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan
Hesaplaması Formu,
-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu
-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri
ayrıca belirtilmelidir.)
Açıklamalar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır.
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.
8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar
kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel. istanbul. edu. tr/ tr/ content/ mevzuat/ yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi,
Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin
ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
11. İlan şartında yabancı dil koşulu bulunan kadrolara başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
12. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.25832 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen
05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama
gerçekleştirilemeyecektir.
13. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
14. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 02 Ağustos 2023
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 16 Ağustos 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Biyoistatistik DOÇENT 1 Biyoistatistik alanında çarpık dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Katıhal Fiziği DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Düşük boyutlu yapılarda transport, elektrooptik ve optik modülasyon spektroskopisi alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Sanatları Tarihi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Türk İslam Mimarisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği DOÇENT 1 Derin öğrenme alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği DOÇENT 1 Coğrafi bilgi sistemleri ve karar teorisi
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3
DEVLET KONSERVATUVARI
Geleneksel ve Modal Müzikler PROFESÖR 1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji PROFESÖR 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanlığını almış
olmak.