T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
 İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

 1. Mülkiyeti Batman İl Özel İdaresine ait İlimiz Kozluk İlçesi Taşlıdere Köyü sınırları dahilinde bulunan Termal Otel ve Sera 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunun 45. maddesi gereğince 25 yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. İhale 20.09.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İşin muhammen bedeli KDV hariç 4.603.200,00-TL’dir.( Aylık 15.344,00-TL)
 4. Geçici teminatı 138.096,00-TL’dir.
 5. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri;
  1. Nüfus cüzdan sureti ve fotokopisi
  2. İkametgah il muhaberi
  3. İhaleye iştirak edeceklerin Tüzel kişilik yada şirket olmaları halinde Ticaret
Odalarından alacakları Ticaret Sicilinde kayıtlı Şirket Ortaklarını belirtir belge ile birlikte, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş yetki belgesini,
  1. Başkası adına ihaleye katılacakların Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sürküleri
  2. İlimiz Kozluk İlçesi Taşlıdere Köyü sınırları dahilinde bulunan Termal Otel ve Seranın tahmini ihale bedeli KDV hariç 4.603.200,00-TL olup, geçici teminat 138.096,00-TL’dir.
  3. İhaleye katılacaklar geçici teminatı T.C.Halk Bankası Batman Şubesindeki 07000006 nolu emanet hesabına yatırdıklarına dair makbuz veya banka teminat mektubu ile teknik şartnamede istenilen belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 1. Bu işe ait İdari Şartname mesai saatleri içerisinde İl.Özel İdare Genel Sekreterliği  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir.İhaleye teklif verenler Şartnamede belirtilen maddeleri kabul etmiş sayılır.
 2. İhaleye katılacak gerçek kişilerle, tüzel kişilerin ve şirketlerin gerek kendilerinin gerekse hissedarların veya hissedarı bulundukları diğer şirketlerin İdaremizle kira borcu nedeniyle ihtilafa düşmüş olup, haklarında yasal işlem yapılmış olanlar, tahliye davası açılmış olanlar ile kiracılık ilişkisinden dolayı İdareye borçlu bulunanlardan, mevcut borçlarının tamamını her türlü masraf ve faizleri ile birlikte defaten ödemedikçe bu ihaleye katılamazlar.
 3. Posta ile yapılacak  müracaatlarda postadaki  gecikmeler kabul edilmez,
 4. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
 
#ilangovtr Basın No ILN01887858