TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12 Şubat 2014 Çarşamba 10:41
1119 Okunma
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müd. Bağlı Site Alanı İçerisinde Park Bahçeler Sosyal Tesisler Lojman Ve İşyerleri İle Dış Sahalardaki Üretim Kampları Ve Sondaj Kulelerinin Alanlarının Haşere Ve Kemirgenlere Karşı Larva İç Mekan Dış Mekan ULV İlaçlaması Yapılmasıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/163436

1-İdarenin

a) Adresi

:

TÜRKIYE PETROLLERI ANONIM ORTAKLIGI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 72100 MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882132710 - 4882133914-4882134149

c) Elektronik Posta Adresi

:

batman_yapi@tpao.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Site alanı içerisinde bulunan park-bahçeler , sosyal tesisler-iş yerleri ile dış sahalardaki Üretim kampları , Sondaj kulelerinin haşere ve kemirgenlere karşı larva , iç mekan , dış mekan ve ULV ilaçlarının 12 ay süre ile uygulanması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TPAOBATMAN MERKEZ TESİSLER İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÜRETİM KAMPLARI/ ÜRETİM KAMPLARINA BAĞLI İSTASYONLAR / SONDAJ KULELERİ ( TERMİN PROGRAMINDA OLAN KULELER)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ GÜVENLİK BİNASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

05.03.2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a) Bu hizmet işinde kullanılacak İlaçların Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin verilmiş belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ihale teklif dosyasında ibraz edilecektir.
b) Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istekli tarafından ihale teklif dosyasında ibraz edilecektir.
c) Kullanılacak ilaçlara ait Ruhsat veya ithal izin sahibi firma tarafından, ihaleye teklif veren firma adına düzenlenmiş ihale yılına ait Yetkili Satıcılık Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklif dosyasında bulunmalıdır.
d) İlaçlama hizmetini gerçekleştirecek personellere ait ilaçlama yapabileceğine dair belge veya sertifikanın (Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri teklif dosyasında bulunmalıdır.
e) Söz konusu iş bir bütündür , kısmi teklif kabul edilemeyecektir.
a,b,c,dbendlerinde sayılan belgelerden herhangi birinin teklif dosyasında sunulmaması durumunda istekli firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 Adet Çift kabinli pickUp: Merkez tesislerde yapılacak çalışmalar için sürücülü , en az 2010 model(2400-3000 cc)

1 Adet benzinli sırt atomizeri

2 Adet el ULV si

1 Adet Holder: Araç üzerinde taşınabilir,100 lt kapasiteli

1Adet holder: Traktör miline bağlı ,kanatlı , püskürtme aparatlı ,400 lt kapasiteli

5 Adet sırt pompası

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Kullanılacak ilaçlara ait İlacın üretildiği fabrikaya ait ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi ve ISO 14001 çevre yönetimi belgeleri aslı veya noter onaylı suretleri teklif dosyasında bulunmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan her türlü "Kent içi vektör (Hastalık etken taşıyıcısı) mücadelesi ilaçlama işi veya halk sağlığı kapsamında açık alanda haşere ile mücadele işi" hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI BAŞMÜHENDİSLİĞİ ETÜT PROJE ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI BÜRO ŞEFLİĞİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Son Güncelleme: 12.02.2014 10:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.