İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:52
124 Okunma
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı Kozluk ve Gercüş Devlet Hastaneleri için 3 Kısım Cerrahi Alet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/167666

 

1-İdarenin
a) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
c) Elektronik Posta Adresi : bgulsen47@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım 70 Kalem Cerrahi Alet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kozluk Devlet Hastanesi ve Gercüş Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 40 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 40 (Kırk) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No: 67 kat: 3 Merkezi Satın Alma Birimi BATMAN
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Ürünler üzerinde mevcut olan data matrix,chip veya kare barkot sisteminin üretici firma tarafından yapıldığına dair belge aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyasında verilecektir.
2-KOSGEB ve TSE kurumları tarafından verilen Kimyasal Analiz ve Deney Raporları (Cerrahi Alet Kapsamlı) belgeleri aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyası ile verilecektir.Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1(bir)den fazla bulunmamalıdır. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge aslı veya noter tasdikli olarak, yabancı dilde verilecek olanlar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak verilecektir.İsteklilerin bu beyanları uluslar arası normlarla uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 3-Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece Üniversite Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır. Verilen referans listesinde kurum adı, telefon ve faksı detaylı olarak verilecektir. İştirak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünlerin, kamu hastaneleri referansları araştırılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olumsuz rapor var ise teklifleri dikkate alınmayacaktır.
4- İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir.
5- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartnameye ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Bu belge iştirakçı firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
6-TSE Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
7-İthal ürün teklif eden firmalar cerrahi aletlerin Avrupa’da üretildiğine dair orijinal evraklarını ihale dosyasına bırakacaklardır.
8-Yerli ürünler için Yerli Malı Belgesi.
9-Verilecek konteynır etiketleri için ISO 17025 sertifikasına sahip ulusal veya uluslararası akredite deney laboratuvarlarının birinden alınmış ISO 11140-1 belgesi olmalı,bu belge ihale dosyası içerisinde aslı veya noter tasdikli olarak verilmelidir.
10-İmalatçı firmanın, ithalatçı veya iştirakçi firmaya vermiş olduğu mümessillik veya yetki belgesi mutlaka ihale evrakları ile birlikte komisyona sunulacaktır.
11-Konteyner ve tel sepetler TS EN 868-8 standartlarına göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır.Bu belge ihale dosyasında aslı veya noter onaylı olarak sunulmalıdır.
12-Cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan,kırılan,korozyona uğrayan aletlerin 15 gün içerisinde yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
13-Teklif edilen cerrahi aletler için üretici firmaya ait TS 5172 EN ISO 13402otoklavlamaya, korozyona ve ısıya karşı DİRENÇ TAYİNİ BELGESİ(en az 4 farklı ürün için alınmış) noter tasdikli olarak verilmelidir. Noter tasdiki olmayan belge kabul edilmeyecektir.
14-Üretici firmaya ait Kapasite Raporları verilecektir.
15- Yerli veya yabancı Üretici firma adına düzenlenmiş DIN 58298-2010’da belirtilen şartlara göre imal edildiğine dair uluslararası akredite kurumlarından alınmış belge ihale dosyasında mevcut olmalıdır.
16-Konteynerlerin steril bütünlüğünü 180 (yüz seksen) gün koruyabildiği, mikrobiyoloji kliniğinin vermiş olduğu uygunluk raporuyla noter onaylı olarak belgelendirilecektir.
17-Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (doğrudan insana teması olmayan konteyner, tel sepet, silikon çim ve taslar hariç) TİTUBB de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Onaylı UBB çıktıları ihale dosyasında verilecektir.
18-İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları Teknik Şartnameye Cevap belgesini teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Teklif edilen ürünler için aşağıda belirtilen şablona göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün,isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün katalog numarası, markası, miktarı, barkot numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.
19-Bakım ve kullanım kılavuzu ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
20-Set içerisinden EN AZ 5 Kalem alet (Kemik Pensi-Makas-Penset-Porteqü-Hemostatik Pens) numune getirilecektir. Konteyner olarak liste içerisinden 1 adet getirilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yükleniciler ihale dokümanını Ekaptan e- imza ile indirebilecekleri gibi ayrıca Batman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi (Halk Bankası Merkez şubesi IBAN:TR69 0001 2001 2960 0005 1000 09 nolu hesaba doküman bedeli yatırılıp dekontu getirilerek ihale dokümanı idareden satın alınacaktır. İnternetten yatırılması halinde dekontun banka tarafından onaylı olanı getirilecektir.)adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No: 67 kat: 3 Merkezi Satın Alma Birimi BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.