BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

27 Nisan 2018 Cuma 10:36
413 Okunma
BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI

Sıra
No
Taşınmaz No Mah./Köyü Ada No Parsel  No Yüzölçümü (m²) Hisse Oranı Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli  (TL) Geçici Teminat
Miktarı (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 72010102835 Körük 546 7 258,00 Tam 258,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 23.220,00   5.805,00 08.05.2018 09:00
2 72010102856 Körük 550 1 1.162,00 862/1162 862,00 Arsa B-5 Ticari + Konut Alanı İşgallidir. 242.000,00   60.500,00 08.05.2018 09:10
3 72010102874 Körük 552 4 315,00 Tam 315,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 36.225,00   9.056,25 08.05.2018 09:20
4 72010102880 Körük 552 10 249,00 Tam 249,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 28.635,00   7.158,75 08.05.2018 09:30
5 72010102890 Körük 553 5 305,00 Tam 305,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 35.075,00   8.768,75 08.05.2018 09:40
6 72010102922 Körük 556 4 127,00 Tam 127,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 14.605,00   3.651,25 08.05.2018 09:50
7 72010102930 Körük 556 12 317,00 Tam 317,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 36.455,00   9.113,75 08.05.2018 10:00
8 72010102941 Körük 556 23 230,00 Tam 230,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 26.450,00   6.612,50 08.05.2018 10:10
9 72010102978 Körük 558 19 229,00 Tam 229,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 22.900,00   5.725,00 08.05.2018 10:20
10 72010103112 Körük 564 10 164,00 Tam 164,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 18.860,00   4.715,00 08.05.2018 10:30
11 72010103178 Körük 565 17 304,00 Tam 304,00 Arsa B-2 Konut Alanı Boş ve işgalsizdir. 34.960,00   8.740,00 08.05.2018 10:40
12 72010103185 Körük 565 24 281,00 Tam 281,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 32.315,00   8.078,75 08.05.2018 10:50
13 72010103188 Körük 565 27 165,00 Tam 165,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 18.975,00   4.743,75 08.05.2018 11:00
14 72010103190 Körük 565 29 172,00 Tam 172,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 19.780,00   4.945,00 08.05.2018 11:10
15 72010103191 Körük 565 30 341,00 Tam 341,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 39.215,00   9.803,75 08.05.2018 11:20
16 72010103193 Körük 565 32 268,00 Tam 268,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 30.820,00   7.705,00 08.05.2018 11:30
17 72010103247 Körük 567 25 124,00 Tam 124,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 13.640,00   3.410,00 08.05.2018 11:40
18 72010103249 Körük 579 1 179,00 39/179 39,00 Arsa B-5 Ticari + Konut Alanı İşgallidir. 13.650,00   3.412,50 08.05.2018 11:50
19 72010103251 Körük 579 3 190,00 Tam 190,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 23.750,00   5.937,50 08.05.2018 14:00
20 72010103270 Körük 579 22 220,00 90/220 90,00 Arsa B-5 Ticari + Konut Alanı İşgallidir. 31.500,00   7.875,00 08.05.2018 14:10
21 72010103341 Körük 585 12 306,00 Tam 306,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 38.250,00   9.562,50 08.05.2018 14:20
22 72010102891 Körük 553 6 239,00 Tam 239,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 27.485,00   6.871,25 08.05.2018 14:30
23 72010103117 Körük 564 15 322,00 Tam 322,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 37.030,00   9.257,50 08.05.2018 14:40
24 72010103143 Körük 564 41 125,00 Tam 125,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 16.250,00   4.062,50 08.05.2018 14:50
25 72010103360 Körük 586 13 344,00 Tam 344,00 Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 43.000,00   10.750,00 08.05.2018 15:00
26 72010100260 Akyürek 126 59 66,00 Tam 66,00 Arsa B-3 Konut Alanı Boş ve işgalsizdir. 9.900,00   2.475,00 08.05.2018 15:10
27 72010100810 Şikeftan (Suçeken) ----- 314 100.000,00 Tam 100.000,00 Tarla İmarsız Kısmen İşgallidir. 1.300.000,00   325.000,00 08.05.2018 15:20
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Batman Hükümet Konağı C Blok Kat: 1 adresinde bulunan Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre  Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  Sayfa: 1/2
                                                                                                
3-Geçici teminatın Bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                               
4-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-TL'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 215 44 32 no.lu telefondan, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.


                                                                                                                                                                              Sayfa: 2/2
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.