103 GM NU Ll ER HAMAMI ONARIMI İŞİ 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

103 GM NU Ll ER HAMAMI ONARIMI İŞİ 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI

07 Ağustos 2015 Cuma 10:13
885 Okunma
 103 GM NU Ll ER HAMAMI ONARIMI İŞİ 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI
 103 GM NU Ll ER HAMAMI ONARIMI İŞİ 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI
103 Gm Nu lı Er Hamamı Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/98821
1. idarenin Adresi : Hava Alanı Mevki Merkez / BATMAN Telefon ve Faks Numarası : 488 2156734 - 488 2156742
ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ayrıntılı bilgiye EKAP' ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır, ç) işin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin Yapılacağı Yer : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı/İhale Komisyon Başkanlığı / BATMAN Tarihi ve Saati : 17.08.2015 - 11.00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'Yıde yer alan B-lll GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR, ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa veya benzer grup tespit edilemiyorsa ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; İnşaat mühendisi olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait meuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya Denzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunulacaktır, iş deneyim belgesi ile yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını îunmak suretiyle ihaleye girilmesi durumunda Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesine göre değerlendirme 'apılacaktır.
>. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. I. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. . İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 14'üncü İUS Üs Komutanlığı/İhale Komisyon •aşkanlığı/BATMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'üncü İUS Üs Komutanlığı/İhale Komisyon Başkanlığı/BATMAN adresine elden teslim
bilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi itürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
). istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. . Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. . Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
. Diğer hususlar: ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 £. k ai
klifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen a^lfflrflaMsJenmeksizin
Jdedilecektir. Ençjjfl GÜNEŞ
Hava Pilot Kurmay Albay 14'üncü İUS Üs Komutanı
Son Güncelleme: 07.08.2015 10:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.