Iğdır Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar başvuru formunda başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, , yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvurular 15.08.2023 – 31.08.2023 Tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. (Zinet GÜLER)
NOT:
Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/personel-dairebaskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.

S.No Ünvan D Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Açıklama
1 Prof. Dr. 1 İİBF Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi İşletme/ istatistik alanında doçentliğini almış olmak. Lojistik veya uygulamalı istatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.
2 Prof. Dr. 1 Ziraat Bitki Koruma Entomoloji Bitki Koruma alanında doçentliğini almış olmak. Tarla bitkileri zararlıları ve böcek sistematiği alanlarında çalışmış olmak
3 Doç. 1 Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar mühendisliği/matematik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar grafikleri ve algoritmalar alanında çalışmış olmak.
4 Dr. Öğr. Üyesi 5 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak. İlgili alanda çalışmış olmak.
5 Dr. Öğr. Üyesi 4 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanında çalışmış olmak.
6 Dr. Öğr. Üyesi 1 Mühendislik Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Yazılım mühendisliği/ matematik alanında doktora yapmış olmak ve kriptografi alanında çalışmış olmak.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Başvurular ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
1- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.(e-Devletten alınan Karekodlu evraklar geçerlidir.)
2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler 1. Başvuru Formu 2. Özgeçmiş, 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 4. Lisans/Lisansüstü Diploma (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 5. Transkript Belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir. 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7. ALES Belgesi,
8. Hizmet cetveli (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
10. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
11. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınan belge.
12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

S. N ÜNVAN D ALES DIL FAKÜLTE/ MYO BÖLÜM ANABILIM DALI/PROGRAM AÇIKLAMA
1 Öğr. Gör 6 70 50 Rektörlük TÖMER TÖMER Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Öğretmenlik formasyon derslerini almış olmak.

SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi : 15.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 31.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.09.2023
Sınav Giriş Tarihi : 08.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 11.09.2023

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ