BATMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

 
SIRA NO
TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU KURUM/ADRES
TAŞINIR MALLARIN NİTELİĞİ
TAŞINIR MALLARIN ADEDİ
TAŞINIR MALLARIN TOPLAM TAHMİNİ KG
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
a) Miroğlu Çekme Kurtarma
b) Nur Çekme Kurtarma
Tescilsiz ve Tescilli Hurda Motosikletler
294 Adet Tescilsiz
72 Adet Tescilli

45000 KG
1.035.000,00 TL
258.750,00 TL
25.06.2024
 14:00
1- Yukarıda bilgileri verilen muhtelif hurda tescilli ve tescilsiz motosikletlerin satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Bayındır Mah. Cizre Cad. Cizre Bulvarı No:34 Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                            
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                      
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                        
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                          
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
f) kamu tüzel kişilerin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge,
g) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmenliğin 7. ve 8. Maddeleri uyarınca Ömrünü Tamamlamış Araç ve Geçici Depolamaya (kod:16-01-04) İlişkin Alınan Çevre İzin ve Lisans Belgesi, şarttır.
3-Satışı yapılacak hurda motosikletler idaremizce görevlendirilecek personel gözetiminde müşterisine teslim edilecektir. Söz konusu motosikletler, tamirleri mümkün olsa bile tescile konu edilemezler ve trafiğe çıkartılamazlar. Trafiğe çıkartılmaları halinde her türlü sorumluluk müşteriye aittir. Ayrıca, motosikletlerin müşteriye teslim edilmeleri sırasında gerekli her türlü güvenlik önleminin alınması müşteriye ait olup, doğabilecek her türlü zarar ziyan müşteri tarafından karşılanacaktır.
4-Tescilli motosikletlerin kayıtlarının kapatılması ve masrafları alıcıya aittir. Kayıtlar kapatılmadan tescilli motosikletler teslim edilmeyecektir.
5- İhaleye girenler satılığa çıkarılan malları yerinde görmüş ve ona göre malın tamamı için görüldüğü şekliyle fiyat teklif etmiş sayılacakları için malların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.
6- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
7- Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
9- Taşınır malların satış bedelleri, peşin olarak tahsil edilecektir.
10- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaklardır.
11- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batman.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, detaylı bilgi için Bayındır Mah. Cizre Cad. Cizre Bulvarı No:34 Merkez/Batman adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne ( Tel: 0488 213 30 11-1438) başvurulabilir.                                                                                                                                                                         İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02045655