Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28/06/2007  tarihli  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29 (yirmi dokuz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NITELİK KODU ÜNVANI ÖĞRENİM KPSS PUAN TÜRÜ KADRO SAYISI ARANAN NITELIKLER
HM 01 Hemşire Lise KPSS (P94) 14 Sağlık   meslek   liselerinin   Hemşirelik   bölümünden mezun    olmak    ve    belgelendirmek    kaydıyla    lise mezuniyetinden  sonra  en  az  2  (iki)  yıl  hastanede Hemşire  olarak  çalışmış  olmak.  (Adayların  çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından  sigorta  döküm  belgesi  ibraz  etmeleri gerekmektedir.)
RT 01 Röntgen Teknisyeni Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim  Kurumlarının  Radyoloji  veya  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak.
ST 01 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST 02 Sağlık Teknikeri Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim  Kurumlarının   Ağız   ve  Diş   Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
BP 01 Büro Personeli Lisans KPSS (P3) 2 Yükseköğretim     Kurumlarının     Bilgi     ve     Belge Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak.
BP 02 Büro Personeli Lisans KPSS (P3) 2 Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu  Yönetimi,  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.
KOR 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Önlisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim    Kurumlarının    Özel    Güvenlik    ve Koruma,   Savunma   ve   Güvenlik,   Güvenlik,   Kamu Güvenlik   ve   Asayişin   Sağlanması,   Güvenlik   ve Koruma veya Mülkiyet Koruma ve Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan   son   başvuru   tarihi   itibarıyla   35   (otuz   beş) yaşından gün almamış olmak.
Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı  ile kilosu arasında farkın 15’den  fazla  ve  15’den  az  olmaması.  Bu  durumun resmi    sağlık    kuruluşlarından    alınacak    rapor    ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
5188    sayılı    Özel    Güvenlik    Hizmetlerine    Dair Kanunun   14.   maddesinde   belirtilen   Özel   güvenlik temel   eğitimini   başarı   ile   tamamlamış   olmak   ve valiliklerce verilen geçerli bir özel güvenlik görevlisi kimlik (silahlı ya da silahsız) kartına sahip olmak.
Güvenlik görevini yapmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
DES 01 Destek Personeli (Temizlik Personeli) Lise KPSS (P94) 4 Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
İlan   son   başvuru   tarihi   itibarıyla   35   (otuz   beş) yaşından gün almamış olmak. Temizlik   görevini   yapmaya   engel   olacak   sağlık
sorunu bulunmamak.


I) GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans  mezunları  için  2022  KPSS(B)  grubu  KPSS  (P93)  puanı  ve  lise  mezunları  için  2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren   bir   yıl   geçmedikçe   kurumlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
II) ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR:
1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  yer  alan  şartları  taşıması  ve  güncel Özel  Güvenlik  Görevlisi  kimlik  kartı  bulunması  gerekmektedir.  Adayların  24  (yirmi  dört)  saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2- Üniversitemiz  hastanelerinde  istihdam  edilecekler  için,  7/24  kesintisiz  hizmet  sunma zaruriyeti   nedeniyle,   öncelikle   hastanelerin   acil,   ameliyathane,   yoğun   bakım,   pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere;  tüm  birimlerinde  istihdam  edilecek  kişilerin  nöbet  usulü çalışma  planları  ile  gece  nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
3-“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz  beş)  yaşından  gün  almamış  olmak,  Üniversitemizin  tüm  birimlerinin  ve  çevre  temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
III) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın Resmi  Gazetede ve Üniversitemiz  web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren  15  gün  içinde  (mesai  saati  bitimine  kadar)  aşağıda  istenilen  belgeleri  ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek  başvuru  yapacaklardır.  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu,  birden  fazla  unvan  için başvuru  yapıldığı  veya  istenilen  belgeleri  ibraz  etmeyenlerin  müracaatları  geçersiz  sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.
IV) İSTENEN BELGELER:
1) İş  Talep  Formu  (Gerekli  evraklar  bölümünden  temin  edilip  imzalı  olarak  eksiksiz doldurulacaktır.)
2) Adayların  başvurduğu  pozisyonu  belirten  dilekçesi  (Gerekli  evraklar  bölümünden temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)
3) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
4) Mezuniyet Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır.)
5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Askerlik durum belgesi ilgili alana yüklenecektir.)
6) Kimlik fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir.)
7) 1 adet vesikalık fotoğraf (İlgili alana yüklenecektir.)
8) Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonuna  başvuracak  adaylardan  özel  güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı fotokopisi. (İlgili alana yüklenecektir.) (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış  olmak,  özel  güvenlik  kimlik  kartına  sahip  olmak.)  (Özel  güvenlik  kimlik  kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
9) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki "çalışma belgesi" kısmına yüklenecektir.) Çalışma belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet  dökümü  (alanında  çalışıp  çalışmadığının  tespiti  için  meslek  kodu  dikkate  alınacaktır) gerekmektedir.
•   Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  evrak  tesliminde  asıllarının  ibrazı istenecektir.
V) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru  sonunda  yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın  2022  KPSS  (B)  grubu  puan sıralaması  esas  alınarak  sözleşme  yapmaya  hak  kazananların  isim  listesi,  işe  başlamaları  için gerekli  belgeler  ile  teslim  edilecek  yer  ve  zaman  başvuru  bitim  tarihi  www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun  da  eşit  olması  halinde  doğum  tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınır.  Belirtilen  kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek kazananlardan  sırasıyla yerleştirme  yapılacaktır. Bu  ilan  tebliğ mahiyetinde  olacağından,  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT:
1) Atanmaya  hak  kazanan  aday,  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  15  (on  beş)  gün içerisinde istenilen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran   Üniversitesi   Personel   Daire   Başkanlığı’na   imza   karşılığında   elden   teslim   edilmesi gerekmektedir.
2) Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli  personelin,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içinde  sözleşmeyi  tek  taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.
VI) ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER:
Sözleşme  yapmaya  hak  kazanan  adaylar,  sonuçların  ilan  edilmesinden  sonra  istenecek belgeler,   başvuru   zamanı,   evrakların   teslim   edilme   şekli   ve   diğer   şartlar   Üniversitemiz www.harran.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Bilgi için:
Personel Daire Başkanlığı  :  0 414 318 30 00
Dahili                                  :  2411-2262  (ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ