GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
BATMAN BELEDİYESİ BATMAN BELEDİYESİ PERSONEL A. Ş.

YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/100437
 
1-İdarenin
a) Adı
:
BATMAN BELEDİYESİ BATMAN BELEDİYESİ PERSONEL A. Ş.
b) Adresi
:
Akyürek Mah. Petroliş Cad. Tic. ve San. Odası Sit. 11 72000 MERKEZ BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882132759 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
3 KISIM KALEM YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ ALIM İŞİ 1. kısım ( 54 kalem pantolon, tişört vb. giyim malzemesi) 2. kısım (6 kalem pantolon, tişört vb. giyim malzemesi) 3. kısım (5 kalem Pantolon, tişört vb. giyim malzemesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
BATMAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İmzaladığı tarihten itibaren (3) Takvim Günü İçerisinde İşe Başlanacak olup, işin toplam süresi 30 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
İmzaladığı tarihten itibaren (3) Takvim Günü İçerisinde İşe Başlanacak
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
20.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İhale Bürosu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
istekliler teklif edeceği ürünlere ait numune sunacağına dair,  tevsik edici belgeler tablosunda beyan vermek zorundadır. BEyan vermeyenlerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır

İsteklilerden teklif vereceği  mallara  ait,  teknik   şartnameye  uygun  birer adet  numunesini Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Asılları ile birlikte istenecek olup; numuneler üzerinde istekli adı yazılacak, Birim Fiyat listesine göre sıralanacak,  ürünün teknik özellikleri okunaklı ve anlaşılır bir şekilde Batman Belediyesi  Personel A.Ş’ ye tutanakla teslim edilecektir.  İdarece istenen numunelerin verilen süre içerisinde getirilmemesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İŞ KIYAFET ALIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. yüklenici firma şehir dışında ise batman il merkezinde bir terzi ile anlaşıp daraltma ve kısaltma işlemlerini yaptıracaktır.
 
#ilangovtr Basın No ILN01974621