GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğümüz için 6 Kısım 84 Kalem Gıda Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/130193
 
1-İdarenin
a) Adı
:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21 MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
İl Sağlık Müdürlüğümüz için 6 Kısım 84 Kalem Gıda Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
6 Kısım 84 Kalem Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin teslim süresi 12 aydır. Sözleşme imzalandıktan sonra malzemeler kurumun resmi siparişi üzerine pey der pey teslim edilecektir. Kurumun resmi siparişi sonrası teslimat süresi 5 gündür.
d) İşe başlama tarihi
:
3 takvim günü içinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
11.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- 6. Kısım 1. Kalem için; Üretici firmanın belediyeden "İşyeri Açma Ruhsatı" olmalıdır. Ayrıca üretici firma resmi kurumlarından alınmış "Ekmek Üretim Sertifikasına" sahip olmalıdır. Bu belgelere ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekli/aday firmalar; teklif verecekleri 1. Kısım (1., 2. ve 3. Kalemler hariç), 2. Kısım ve 4. Kısımdaki tüm kalemlere ait marka isimlerini belirtilecektir. Marka listesi istekli firma yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır. Bu bilgilere ait belgeler yeterlik tablosunda belirtilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01984796