GERCÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLANDIR

1) İhale Konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı
  Batman İli Gercüş İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 304 ada, 12 nolu parselin yer aldığı arazi üzerinde kurulu 1500 m2 kapalı alanlı tekstil atölyesi, Dicle Kalkınma Ajansının yürüttüğü " Çalışan ve Üreten Gençler Programı " kapsamında, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren kişi — firmalara 25 yıllığına kiraya verilmesi işi
2)  İhalenin Yapılacağı Yer:
İhale Çukurçeşme Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı No:28 adresinde bulunan Gercüş Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı salonunda 06/11/2023 Pazartesi günü saat 10:00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3) Tahmini bedeli geçici teminat miktarı
Tekstil Atölyesinin 25 yıllığına kiraya verilmesi işinin muhammen bedeli %20 KDV hariç  ( ilk 20 yıl için aylık kira bedeli sabit olup Takip eden yıllara ait yıllık kira bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 10.000,00 TL X 300 ay) = 3.000.000,00 TL. olup, %3 geçici teminatı 90.000,00 TL. İhale üzerinde kalan kiracı Yaklaşık Maliyetin 20 yıllık kira bedeli olan 2.400.000,00-TL kira bedelini peşin ödeyecektir. Kiracı ihale kararının onaylanmasından sonra 400.000,00-TL tutarında ek teminat verecektir. 
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
Gerçek Kişilerden;
Onaylı T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)
Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi (E devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüklerinden onaylı,
Noter tasdikli imza sirküsü,
İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu
Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 5.000,00.-TL.dir.)
İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)
İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler
2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (İki) yıl ihale konusu işe ait "Tekstil Ürünleri Üretimi " yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Kesintisiz Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)
Tüzel Kişilerden ;
İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,
Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 5.000,00.-TL. dir)
İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)
İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler
2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (iki) yıl ihale konusu işe ait "Tekstil Ürünleri Üretimi " yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Kesintisiz Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür " şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) geçici teminat bedeli Başkanlığımızın Gercüş Belediyesi Ziraat Bankası Gercüş Şubesi nezdindeki TR 3600 0100 0638 0865 0715 5005 iban nolu hesabına, işin adı, T.C. No veya vergi no'su da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.
  1. Bu ihalelere  ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Çukurçeşme Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı No:28 Gercüş adresinde bulunan Gercüş Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 1. Katındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)
İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN01914449