Gebze Teknik Üniversitesime aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  uyarınca,  Öğretim  Üyesi  alımı  yapılacaktır.  İlgili Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Koşulları  Yönergesi”ne  haiz  adaylar  başvuru yapabilir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

MİMARLIK FAKÜLTESİ
İlan No Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adedi İlan Şartları
20230801 Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 -Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak
-Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) alanında yapmış olmak
-Tasarım kuram ve yöntemleri ile performansa dayalı tasarım konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
(*), (**)
20230802 Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr. Öğr. Üyesi 1 -Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak
-Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak
-Sayısal Yöntemler kullanarak bilimsel
yayınlar yapmış olmak.


* Asıl danışman olarak en az beş lisansüstü tez tamamlatmış olmak.
** Doktoradan sonra başlamış, yönetici olunan en az bir (1) projesi olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

•   Başvuru   Dilekçesi*   (Üniversitemiz   ana   web   sayfasında   link   verilmek   suretiyle yayımlanacaktır.)
•   T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
•   3 (üç) adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 1 (bir) adet fotoğraf)
•   YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi
•   Lisans  ve  Lisansüstü  Diplomaları  ile  Yurt  Dışından  Alınmış  Diplomalar  için  YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası** ya da e-Devlet kabul edilir)
•   Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**
•   Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
•   AYDEK  Başvuru  Dilekçesi  ve  Formu  ***  (AYDEK  başvurusunun,  kadro  başvurusu ile eş zamanlı olarak Rektör Yardımcılığı AYDEK Komisyonu’na yapılması ve sonucun adaya bildirilmesine    müteakip,    sonuç    belgesinin    aday    tarafından    başvuru    linkine    eklenerek Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.)
•   Yukarıda  yer  alan  belgelerin  de  içinde  bulunduğu  bilimsel  eserlerden  oluşan  1  adet USB  Bellek  veya  CD/DVD  (Kitap  bölümleri,  makale,  tez,  kitap,  eserlerin  tam  metni,  eserlere yapılan atıflar vb. tüm akademik çalışmalar)
Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.
*Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

•   Başvuruda   istenilen   belgeler   (1   nüsha   halinde)   basılı   olacaktır.   Dijital   ortamda hazırlanan USB bellek veya CD/DVD’nin içindeki akademik çalışmalar ise basılı olmayacaktır.
•   Doçent  ve  Profesör  adayları  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na;  Doktor  Öğretim  Üyesi adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerine başvuru yapacaktır.
•   Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek veya CD/DVD)  hazırlanan  eserleri  ile  başvuru  evraklarını,  link  halinde  (Örnek:  Google  Drive) personel[email protected] adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.
•   Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuran  adayların,  dijital  ortamda  (USB  Bellek, CD  veya  DVD)  hazırlanan  eserleri  ile  başvuru  evraklarını,  link halinde  (Örnek: Google  Drıve) ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.
(***)  Kadro  ilanına  dair  ilgili  birime yapılan  başvurunun,  ilgili  birim  tarafından işleme konulması ve seminer ile bilim jürilerinin oluşturulabilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme  Kurulu’nun  (AYDEK)  Çalışma  Usul  ve  Esasları  uyarınca  ilgili  kadro  asgari koşullarının sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK değerlendirmeleri, sadece güncel kadro ilanı için geçerlidir. Bu nedenle adayların, güncel kadro ilanlarına başvurularında, ilgili  birime  ve  Üniversitemiz  Rektör  Yardımcılığı  AYDEK  Komisyonuna  eşzamanlı  olarak başvuru  yapması  gerekmektedir.  AYDEK  Başvuru  Dilekçesi  ve  AYDEK   Başvuru  Formu, ilanımızla   eş   zamanlı   olarak   Üniversitemiz   web   ana   sayfasında   link   verilmek   suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise   https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/aydek/   linkinden   sisteme   online olarak  yüklenecektir.  İhtiyaç  duyulması  halinde,  AYDEK  sürecine  ilişkin  adayları  ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir.
İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 - (0262) 605 29 97

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen   başvuru   adreslerine   belgelerini   teslim   etmekle   yükümlüdür.   Postada   yaşanan gecikmelerden   Üniversitemiz   sorumlu   değildir.   İlanda   belirtilen   koşulları   taşımayan,   ilgili birimlere  yapılmayan  veya  süresi  içinde  yapılmayan  ya  da  eksik  belgeyle  yapılan  başvurular işleme alınmayacaktır.
2- (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.
3- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler  Üniversitemizin  web  sayfasından  https://www.gtu.edu.tr  yapılacak  olup,  ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. (Zinet GÜLER)