Gebze Teknik Üniversitesine bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi                                :  Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih
Son Başvuru Tarihi                                      :  20.09.2023 (Mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi          :  27.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi                                       :  05.10.2023
Sonuç Açıklama İlan Tarihi                         :  13.10.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi    :  https://www.gtu.edu.tr
Başvuru Şekli                                               :  Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz  sorumlu  değildir.)  
Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI                        :  Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
ADRES                               :  Gebze   Teknik   Üniversitesi   Rektörlüğü   –   Mühendislik Fakültesi Dekanlığı- Gebze/KOCAELİ
TELEFON NUMARASI    :  (262) 605 26 45- 27 93

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM
DALI
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
KADRO
DER.
ALES
PUANI
DİL
PUANI
ÖZEL ŞARTLAR
20230803 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Araştırma Görevlisi 1 7 70 65 - Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak
- Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü öğrencisi olmak
- Doktora tez aşamasında
olmamak
20230804 Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 7 70 80 - Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında doktora
öğrencisi olmak
20232805 İnşaat Mühendisliği Mekanik Araştırma Görevlisi 1 7 70 80 - İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
- İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında, Yapı, Mekanik, Deprem Mühendisliği, Deprem ve Yapı Mühendisliği alanlarında lisansüstü
öğrencisi olmak.
20230806 Makine Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği Araştırma Görevlisi 1 7 70 80 ‐ Makine Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
‐Tez konusu belirlememiş
olmak.


GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)
(1)-a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2)  Meslek  Yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  Öğretim  Görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu Yönetmelikte  belirlenen  ALES  ve  yabancı  dil  puan  barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  Lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4)  Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:RG-18/5/2021- 31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5)  Yükseköğretim  kurumları,  bu  Yönetmeliğe  tabi  öğretim  elemanı  kadro  ilanlarında Lisans   veya   Lisansüstü   mezuniyet   alanları   ile   ilan   edilen   alana   ait   bilimsel,   nesnel   ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6)  İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):
(1)  (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak  ayının birinci  günü itibarıyla  otuz beş yaşını  doldurmamış olmak gerekir.  Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2)  Yükseköğretim   kurumlarında   tıpta   uzmanlık   ve   tıpta  yan   dal  uzmanlık   eğitimi yapmakta    olan    tabip    veya    uzman    tabip    araştırma    görevlileri,    uzmanlık    eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
(3)  (Değişik:RG-3/10/2019-30907)  Öğretim  Görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda en  az  tezli  Yüksek  Lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  Lisans  ve  Yüksek  Lisans  derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(4)  (Değişik:RG-3/3/2022-31767)   Meslek   Yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili Lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda,  en  az  Lisans  mezunu  olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
(5)  (Ek:RG-3/3/2022-31767)     Meslek     Yüksekokullarının     Yükseköğretim     Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır

ÖZEL ŞARTLAR- 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar  başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):
Üniversitemiz   Senatosunun   10/11/2022   tarih   ve   2022/21-02   sayılı   kararı   uyarınca, Mühendislik   Fakültesi   bölümleri   için   hizalarında   gösterilen   asgari   yabancı   dil   puanları belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):
(1)  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  (Değişik  ibare:RG-3/3/2022-31767)  7  nci maddenin  dördüncü  ve  beşinci  fıkraları  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  atanacak olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2)  Meslek   yüksekokullarının,   bu   Yönetmeliğin   6   ncı   maddesinin   dördüncü   fıkrası kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:
1) Dilekçe  (Başvuruda  bulunulan  birim,  anabilim  dalı,  ilan  numarası,  iletişim  adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans  ve  Lisansüstü  diplomaları  veya  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  ile  yurt  dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul edilir)
4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise Hizmet Belgesi
5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası ya da e-Devlet kabul edilir)
7) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul edilir
8) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul
9) Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  Yabancı  Dil  Sınavı  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi
10) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
11) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:
1) Dilekçe  (Başvuruda  bulunulan  birim,  anabilim  dalı,  ilan  numarası,  iletişim  adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans  ve  Lisansüstü  diplomaları  veya  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  ile  yurt  dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul edilir)
4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise hizmet belgesi
5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
6) Lisans Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul edilir)
7) Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  Yabancı  Dil  Sınavı  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi
8) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
10) İlan niteliğinde özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler
11) Pedagojik  Formasyon  Belgesi  (Eğitim  Fakültesi  mezunu  olmayan  adaylar  ibraz edecektir)
12) Tecrübe   Belgesi   istenilen   kadrolarda,   bu   durumu   kanıtlayan   resmi   ya   da   özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet kabul edilir)

*  Başvuruda  istenilen  belgeler  başlığı  altında  “onaylı  kopyası”  şeklinde  talep  edilen belgelerin  herhangi  bir  resmî  kurumca  aslı  gibidir  yapılarak  onaylanması  yeterlidir.  e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi ve adli sicil kaydı belgelerinin doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar,  Üniversitemizce  eş  zamanlı  olarak  yayınlanan  ilanlardan  yalnızca  1  (bir) kadroya   başvuruda   bulunabilirler.   Birden   fazla   kadroya   başvuruda   bulunan   adayların   tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Adaylar,  son  başvuru  tarihi  olarak  belirtilen  günün  mesai  saati  bitimine  kadar,  bu ilanda  belirtilen  başvuru  adreslerine  belgelerini  teslim  etmekle  yükümlüdür.  Postada  yaşanan gecikmelerden,  eksik  belgelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  İlanda  belirtilen  koşulları taşımayan,  ilgili  birimlere  yapılmayan,  süresi  içinde  yapılmayan  ya  da  eksik  belgeyle  yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
3- İlan  başvuru  süreci  ile  nihai  değerlendirme  sonuçlarının  yayımlanmasına  istinaden kadro   hakkı   kazanan   asil   ve   yedek   adayların   atanma   sürecine   ilişkin   Üniversitemiz   web sayfasından   yapılan   tüm   duyurular   tebligat   mahiyetindedir.   Kişilere   ayrıca   yazılı   tebligat
yapılmaz. (Zinet GÜLER)