Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://gaunay.gantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak, “Online başvuru” tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; https://gaunay.gantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. “Online başvuru” tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek (başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların PDF forma tında taşınabilir belleğe aktararak) kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan “Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

NO ÜNVAN DER FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/
MYO/ YO
BÖLÜM ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI AÇIKLAMA
1 DR.ÖĞRETİM ÜYESİ 1 HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI Hukuk fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve Anayasa Hukuku ile ilgili herhangi bir konuda doktora tezi yazmış olmak.
2 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
3 DR.ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
4 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.

(ZİNET GÜLER)