Gaziantep Üniversitesinin aşağıda  belirtilen birimlerine,  2547 sayılı  Kanun ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin ilgili  maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://gaunay.gantep.edu.tr/ adresi  üzerinden elektronik olarak  alınacak.  “Online  başvuru”  tamamlandı  belgesi,  2  adet  vesikalık  fotoğraf  ve  3  (üç)  adet  taşınabilir  bellek  ile  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılan başvurular kabul edilecektir.

İlan  edilen  kadrolara  müracaat  eden  adayların  başvurularının  Üniversitemiz  Senatosunca  kabul  edilen  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr)  adresindeki  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesine’’  uygun  olması  gerekmektedir.  Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*  Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup;  adaylar  https://gaunay.gantep.edu.tr/  adresi  üzerinden  elektronik  başvuracaklardır.  “Online  başvuru” tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Tıp Fakültesi Profesör kadrosuna başvuran adayların çalışma şartları tam zamanlı olacaktır.

*  Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  adaylar  https://gaunay.gantep.edu.tr/  adresi  üzerinden  elektronik  başvuracaklardır.  “Online  başvuru” tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Doçentlik kadrolarına  başvuranlardan,  Doçentlik  unvanını  Üniversitelerarası  Kurulca  sözlü  sınava  tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar;  müracaat  ettikleri

* Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü  sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  adaylar;  https://gaunay.gantep.edu.tr/  adresi  üzerinden  elektronik  başvuracaklardır.  “Online  başvuru” tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim  Üyesi  kadrolarına  müracaat  eden  adayların  Gaziantep  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesinde belirtilen  esaslara  uyup  uymadığı  Üniversitemizce  oluşturulan  “Akademik  Başvuru  İnceleme  Komisyonu”  tarafından  incelenecek  olup,  bu  inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.
 

NO ÜNVAN DER FAKÜLTE/
REKTÖRLÜK/ MYO/ YO
BÖLÜM ANABİLİM DALI / ANASANAT
DALI
AÇIKLAMA
1 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ORAL DİAGNOZ VE
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
İlgili alanda uzmanlık belgesine sahip olmak.
2 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ PEDODONTİ ANABİLİM DALI İlgili alanda uzmanlık belgesine sahip olmak.
3 DOÇENT 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DAL Doçentlik  ünvanını  ilgili  alanda  almış  olmak Pestisitlerin,  balıklarda  biyokimyasal  ve toksik
etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
4 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doktorasını   ilgili   alanda   yapmış   olmak   ve matematik     öğretmen     eğitimcisi     ile    ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
5 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak ve hayat
bilgisi öğretim programı incelenmesi konusunda çalışması olmak.
6 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doktorasını   ilgili   alanda   yapmış   olmak   ve
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme üzerine çalışmış olmak.
7 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ GRAFİK ANASANAT DALI Sanatta  yeterliliğini  Grafik  Anasanat  Dalı'nda yapmış   olmak.   Hareketli   Grafik   tasarımı   ve göstergebilimsel     çözümlenmesi    konularında
çalışmalar yapmış olmak.
8 PROFESÖR 1 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Doçentlik     unvanını     Makina     Mühendisliği
alanından   almış   olmak.   Havacılık   alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI Akıllı    kentler    alanında    çalışmalar    yapmış olmak.
10 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL
BİLİMLER ANABİLİM DALI
Toplumsal     hareketler     alanında     çalışmalar yapmış olmak.
11 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI Pazarlama    ve/veya    toplu    pazarlık   alanında çalışmalar  yapmış  olmak.  Tüketici  davranışları ve/veya Tüketici tercihleri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
12 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI Orta  Asya  Dinleri  alanında  çalışmalar  yapmış olmak.
13 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Arap    Dili    ve    Belagatı'nda    Anlam    Bilimi çalışmaları yapmış olmak
14 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İzlenim   Yönetimi   Taktikleri,   Okul   Gelişim
Modeli     ve      Kolaylaştırıcı     Okul     Yapısı konularında çalışmalar yapmış olmak.
15 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Engellilerde   solunum   antrenman   çalışmaları yapmış olmak.
16 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
17 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Ektopik     gebelik,     endometriozis,     plasental invazyon anomalileri  ve laparoskopik teknikler
ile ilgili çalışma yapmış olmak.
18 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Total diz artroplastisi ve geriatrik popülasyonda kalça kırıkları alanında çalışma yapmış olmak.
19 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Uzmanlığını    ilgili    alanda    yapmış    olmak. Karaciğer  ve böbrek nakli merkezinde çalışmış
olmak.
20 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Uzmanlığını    ilgili    alanda    yapmış    olmak.
Karaciğer  ve böbrek nakli merkezinde çalışmış olmak.
21 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YDS    ‘den    en    az    85    veya    eşdeğerliliği Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili  (İngilizce) puana   sahip   olmak.   Yıkıcı   duygu   durumu düzenleyememe   bozukluğu   konusu   ile   ilgili
araştırma yapmış olmak.
22 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Uzmanlığını    ilgili    alanda    yapmış    olmak. Yeterlilik belgesine sahip olmak.
23 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / NEONATOLOJİ BİLİM
DALI
Uzmanlığını    ilgili    alanda    yapmış    olmak. Yenidoğanlarda  pulmoner  hipertansiyonla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI Uzmanlığını  ilgili  alanda  yapmış  olmak. Alerji yama  testinin  yaşam kalitesi  ile ilişkisi  ve deri tümörleri        konularında    çalışmalar    yapmış
olmak.
25 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tıp  Fakültesi  öğrencilerine  Aile  Hekimliği  ile ilgili  ders  vermiş  olmak.  Anne-bebek  bağı  ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
26 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Bipolar  bozuklukta  nörogörüntüleme  çalışması yapmış olmak.

(ZİNET GÜLER)