Fırat Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda,   Üniversitemiz   Senatosunca   kabul   edilen   ve   Yükseköğretim   Kurulu Başkanlığınca  onaylanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi”ndeki  esaslar uygulanacaktır.  Doçentlik  Eser  İncelenmesinden  geçerek  Doçent  unvanını  almış  ancak,  sözlü sınava  girmemiş  adayların;  Sözlü  sınavları  ilan  başvuru  süresi  tamamlandıktan  sonra  ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde  bulunan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Bilgi  Sistemi  üzerinde  Öğretim Üyesi  kadrosuna başvurabilmek için Gerekli  Asgari Koşullar tablosunun bizzat  aday tarafından online  olarak  doldurularak   1   adet   çıktı  halinde  dilekçesi  ile  birlikte   Bilimsel  çalışma   ve yayınlarını  kapsayan  1  (bir)  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  PDF  formatında hazırlanmış  olan  6 (altı)  adet  taşınabilir  bellek ekleyerek  Personel  Dairesi  Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde  bulunan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Bilgi  Sistemi  üzerinde  Öğretim Üyesi  kadrosuna başvurabilmek için Gerekli  Asgari Koşullar tablosunun  bizzat  aday tarafından online  olarak  doldurularak  1   adet   çıktı  halinde  dilekçesi  ile  birlikte   Bilimsel  çalışma   ve yayınlarını  kapsayan  1  (bir)  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  PDF  formatında hazırlanmış  olan 4 (dört)  adet taşınabilir bellek ekleyerek  Personel  Dairesi  Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Doktor   Öğretim  Üyesi   kadrosuna   başvuran  adayların,   www.firat.edu.tr   adresinde bulunan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Bilgi  Sistemi  üzerinde  Öğretim  Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak  doldurularak  1  adet  çıktı  halinde  dilekçesi  ile  birlikte  Bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört)  adet  taşınabilir  bellek  ekleyerek  Personel  Dairesi  Başkanlığına  şahsen  teslim  etmeleri gerekmektedir.

5- Başvurular  ilan  yayım  tarihinden  itibaren  15  gündür.  Süresi  içerisinde  yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT:  Müracaatların  tamamlanmasını  müteakiben  Öndeğerlendirme  Komisyonunca  ilan şartları ve atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır. (Zinet GÜLER)

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Doçentlik  unvanını  Eğitim  Programları  ve  Öğretim
alanında   almış   olmak.   Ters   yüz   öğrenme   modeli konusunda çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Araştırma Yöntemleri

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını İletişim çalışmaları alanında almış olmak.     Siyasal     iletişim     konusunda     çalışmaları bulunmak.

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını İletişim çalışmaları alanında almış
olmak.    Reklam    kampanyası     analizi     konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Doçentlik   unvanını   Kimya   Mühendisliği   alanında
almış  olmak.  Bakteriyel  selüloz  üretimi  konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentlik  unvanını  ilgili  alandan  almış  olmak.  Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde ders vermiş olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve
İşletmeciliği

Doçent

1

1

Doçentlik   unvanını   Hayvan   Sağlığı   Ekonomisi   ve İşletmeciliği alanında almış olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

1

Endodonti alanında Uzmanlık Belgesine  sahip olmak.
Doçentlik unvanını Endodonti alanında almış olmak.

Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇
Fakültesı

Halk Sağlığı
Hemşı̇relı̇ğı

Doçent

3

1

Doçentlik unvanını Halk Sağlığı alanında almış olmak.
Sağlık okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇

Sporda Psı̇ko- Sosyal Alanlar

Doktor Öğretı̇ m
Üyesı̇

5

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış  olmak.  Kadın  sporcular  üzerine  çalışmaları
bulunmak.