Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 24 (d) ve 26 (a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir
(indirmek için lütfen tıklayın).
Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil
sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda (Form için lütfen tıklayınız) belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve
puanlanmış yayın listesi, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve
yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı)
çalışmaları ve diğer bilgileri içeren Profesör adaylarının 6 adet, Doçent adaylarının 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB-FLASH BELLEK İÇİNDE) bir
örneğini de fiziksel olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
10. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati
bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların
başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek
yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’ın yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları
uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan
almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu
sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.  (Zinet GÜLER)

S.No Derecesi Ünvanı Birimi Bölümü Anabilim/Anasanat Dalı Açıklama
1 1 Profesör İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Ahilik, fütüvvet, Türk-İslam kültür ve medeniyet tarihi
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2 1 Doçent Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Doçentlik ünvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olup eğitimde teknoloji entegrasyonu ve iletişim ve işbirliği teknolojileri konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
3 1 Doçent Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Doçentlik ünvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olup tasarım pedagojisi ve seçici öğrenme
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
4 1 Doçent Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Doçentlik ünvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olup çevrimiçi öğrenme, teknoloji engelleri ve yükseköğretimde kalitenin öğretim tasarımı konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
5 1 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Sanatları
Tarihi
İslam mimarisi, İslam nümizmatiği ve Türk-İslam mezar taşları
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.