Esenyurt Üniversitesi aşağıdaki  tabloda  belirtilen  akademik  birimlerine,  657  sayılı  Devlet Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   genel   şartları   taşıyan,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  ilgili maddeleri  uyarınca  araştırma  görevlisi  alınacaktır.  Başvuracak  adayların,  söz  konusu  kanun  ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu    evrak    kabul    edilmektedir.    Ancak,    yabancı    ülkelerden    alınan    diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı  Lisans  ve/veya  Yüksek  Lisans  not  ortalamalarını  gösterir  belge  -  transkript fotokopisi   (e-Devlet   sistemi   üzerinden   barkotlu   evrak   kabul   edilmektedir.   Ancak,   yabancı ülkelerden  alınan  transkript  Üniversitelerarası  Kurul  Başkanlığı  tarafından  onaylanmış  Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES  ve  Yabancı  Dil  belgelerinin  fotokopileri  (ÖSYM  sistemi  üzerinden  barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

Son   başvuru   tarihine   kadar   posta   ya   da   e-posta   yoluyla   yapılan  başvurular   kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate    alınmaz.    Başvuru    dosyasında    eksik    belge    olması    halinde    adayın    başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta:
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için      :  [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için            :  [email protected]
Meslek Yüksekokulu için                                  :  [email protected]
Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü                       :  [email protected]

Başvuru  posta  adresi:  İstanbul  Esenyurt  Üniversitesi,  Personel  Daire  Başkanlığı,  Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM / PROGRAM KADRO SAYISI KADRO ÜNVANI ÖZEL ŞARTLAR ALES (EN AZ) YABANCI DİL
(EN AZ)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar      Mühendisliği,      Yazılım      ve Bilgisayar           Mühendisliği,           Yazılım Mühendisliği,            Bilişim            Sistemleri Mühendisliği,       Elektrik       -       Elektronik Mühendisliği,      Bilgisayar      Öğretmenliği, Bilgisayar      ve      Öğretim      Teknolojileri Öğretmenliği,    Bilgisayar    Teknolojisi    ve Bilişim  Sistemleri,  Matematik  ve  Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi  Güvenliği  Teknolojisi  veya  Bilgisayar Bilimleri     bölümlerinden     birinde     lisans mezunu   olup,   bu   alanların   birinde   tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
70 puan. 50 puan.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü 1 Öğretim Görevlisi Elektrik           Mühendisliği,           Elektronik Mühendisliği       veya       Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Bölümlerinden   birinde   lisans mezunu   olup,   bu   alanların   birinde   tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
85 puan.
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Bilgisayar           Mühendisliği,           Yazılım Mühendisliği,       Elektrik       -       Elektronik Mühendisliği,      Elektronik      Mühendisliği, Elektrik           Mühendisliği,           Bilgisayar Öğretmenliği,      Bilgisayar      ve      Öğretim Teknolojileri       Öğretmenliği,       Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,   Bilgi   Güvenliği   Teknolojisi veya    Bilgisayar    Bilimleri    bölümlerinden
birinde lisans mezunu olmak.
50 puan.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Ekonomi  ve  Finans,  Ekonomi,  Uluslararası Ekonomi,  Uluslararası  Finans,  Bankacılık ve Finans,    Muhasebe    ve    Finans    Yönetimi, Uluslararası   Finans   ve   Bankacılık,   İktisat alanlarından   birinden   lisans   mezunu   olup,
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
85 puan.
Havacılık Yönetimi Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Havacılık  ve  Uzay  Mühendisliği,  Havacılık Yönetimi,   Uçak   Bakım   ve   Onarım,   Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Uçak Mühendisliği, Uçak     ve     Uzay     Mühendisliği,     İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik Yönetimi      alanlarından      birinden      lisans
mezunu olmak.
50 puan.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Program 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar      Mühendisliği,      Yazılım      ve Bilgisayar           Mühendisliği,           Yazılım Mühendisliği,    Yapay    Zekâ    Mühendisliği, Yapay  Zekâ  ve  Veri  Mühendisliği  Bilişim Sistemleri         Mühendisliği,         Bilgisayar Öğretmenliği,      Bilgisayar      ve      Öğretim Teknolojileri       Öğretmenliği,       Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve    Bilgisayar    Bilimleri    veya    Bilgisayar Bilimleri     bölümlerinden     birinde     lisans mezunu   olup,   bu   alanların   birinde   tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
70 puan. Muaf
Turist Rehberliği Programı 1 Öğretim Görevlisi Seyahat  İşletmeciliği  ve  Turizm  Rehberliği lisans  mezunu  olmak,  Seyahat  İşletmeciliği ve  Turizm  Rehberliği  alanında  tezli  yüksek lisans mezunu olmak.
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 1 Öğretim Görevlisi Havacılık   Yönetimi,   Sivil   Hava   Ulaştırma İşletmeciliği,   Uluslararası   İlişkiler,   İşletme Yönetimi  alanlarının  birinden  lisans  mezunu olmak.   Belgelendirmek   kaydıyla   havacılık alanında  en  az  beş  yıl  aktif  çalışmış  olup, havacılık  otoriteleri  tarafından  verilmiş  olan
havacılık sertifikalarına sahip olmak.
Rektörlük Ortak Dersler Bölümü 2 Öğretim Görevlisi İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz    Dili    ve Edebiyatı,        İngilizce        Mütercim        ve Tercümanlık,       Amerikan       Kültürü       ve Edebiyatı,    Çeviribilim    (İngilizce),    İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
85 puan.


*  ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlar  ALES’  ten  muaf olup,  muafiyetten  yararlanmayı  talep  edenlerin  bu  durumlarını  dilekçe  ile  belgelendirmeleri gerekmektedir.

*  YABANCI  DİL  SINAV  PUANI:  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen  Uluslararası  Yabancı  Dil  Sınavından  (TOEFL-FCE-CPE-CAE)  puan  muadili  bir  puan almış olmak.
 

Duyuru Başlama
Tarihi
Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme
Sonuç Tarihi
Yazılı Sınav
Giriş Tarihi
Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai
Değerlendirme” Tarihi
İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih (28 Eylül 2023) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(12 Ekim 2023)
16 Ekim 2023 18 Ekim 2023 Yer: İlgili Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü Sekreterliği
Saat: 13:00
20 Ekim 2023

(ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ